Żądanie oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich

Pytanie:

"Jakiś czas temu zamówiłem u wykonawcy logo. Zapłaciłem a on obiecał przesłać oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich, na co jest korespondencja emailowa. Nie zawiera ona treści oświadczenia (w szczególności wymienienia tzw. pól eksploatacji), ale biorąc pod uwagę cel zaprojektowania logo (identyfikacja firmy) oświadczenie powinno przewidywać wykorzystanie w jak najszerszym zakresie (ulotki, wizytówki, strona internetowa, bannery, reklama prasowa i wiele innych). Niestety mijają tygodnie, a facet ciągle przesyła tylko wymówki.Czy można skutecznie wystąpić do sądu z żądaniem złożenia oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich? Czy orzeczenie sądu może zastąpić takie oświadczenie?"

Odpowiedź prawnika: Żądanie oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich

Zastosowanie w niniejszej sprawie będzie miała ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.) – dalej u.p.a., która w szczególności w art. 53 u.p.a. umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, a ponadto zgodnie z art. 41 ust 2 powinny być w niej wyraźnie wymienione pola eksploatacji, których dotyczy.

Z powyższego stanu faktycznego wynika, że wykonawca logo zobowiązał się przesłać oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich majątkowych. Przeniesienie praw autorskich majątkowych może nastąpić jedynie w wyniku zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niemożliwe jest zastąpienie umowy jednostronnym oświadczeniem woli – czynność taka byłaby nieskuteczna.

Dodatkowo należy wskazać że wymóg precyzyjnego określenia pól eksploatacji w przypadku zawarcia umowy o przeniesienie praw autorskich majątkowych nie może zostać wyłączony. Stąd nie można korespondencji mailowej, nie określającej istotnych postanowień (takich jak pola eksploatacji) umowy przyuczonej – przeniesienia praw autorskich majątkowych – poczytywać za zobowiązanie się obu stron do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna). Jeżeli wyżej wskazane przesłanki byłyby spełnione mógłby Pan dochodzić przed sądem żądania zawarcia umowy przyrzeczonej o przeniesienie praw autorskich majątkowych. Jednak ponieważ ze stanu faktycznego jednoznacznie wynika że przesłanki te nie zostały spełnione, należy stwierdzić że niemożliwe będzie zastąpienie omawianego oświadczenia orzeczeniem sądu, ponieważ samo oświadczenie nie byłoby skuteczne dla przeniesienia praw autorskich majątkowych.

Naszym zdaniem jedyną możliwością w przedmiotowej sytuacji jest przyjęcie założenia że twórca logo poprzez jego stworzenie udzielił Panu licencji niewyłącznej na korzystanie z tego logo w ramach działalności firmy. Jedynie bowiem zawarcie licencji niewyłącznej możliwe jest w formie dorozumianej. Nie znajdujemy podstaw do uznania że w przedmiotowym stanie faktycznym wykonawca logo zobowiązał się do zawarcia z Panem umowy przyrzeczonej dotyczącej przeniesienia praw autorskich majątkowych. Nadmieniamy jednocześnie, że cechą licencji niewyłącznej jest fakt że twórca może udzielić jej na rzecz nie jednego a kilku podmiotów, co oznacza, że w przedmiotowym stanie faktycznym, zgodnie z prawem autorskim mógłby udzielić licencji niewyłącznej na korzystanie z tak stworzonego logo również osobie trzeciej.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika