Pola eksploatacji utworu a sprzedaż Ebooków

Pytanie:

Czy sprzedaż książek w formie Ebooków jest odrębnym polem eksploatacji w rozumieniu prawa autorskiego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawodawca nie jest w stanie wymienić wszystkich możliwych pól eksploatacji, jednakże dokonał ich przykładowego wyliczenia w ustawie Prawo autorskie:

Art. 50. Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu -wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 -publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp wmiejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Co prawda w doktrynie stwierdza się, że: „Sprzedaży „egzemplarza" utworu, w postaci elektronicznej (plików MP3, e-booka) nie traktuje się jako obrotu egzemplarzami.” -tak Elżbieta Traple w „Prawo autorskie i prawa pokrewne” (Komentarz.Barta J. (red.), Markiewicz R. (red.), Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Felchner K., Traple E., Opublikowano: LEX, 2011). Wobec tego działalność taka nie jest w rzeczywistości wymieniona przez przywołany art. 50 Prawa autorskiego. Nie podlega jednak wątpliwościom, że sprzedawanie książek elektronicznych jest odrębnym polem eksploatacji. Błeszyńska-Wysocka Joanna pisze, w opracowaniu pt. „Użycie utworu w znaku towarowym jako pole eksploatacji” („Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2/2008): „Istotną przesłanką decydującą o wyodrębnieniu pola eksploatacji jest możliwość dotarcia, dzięki odrębnemu sposobowi korzystania z utworu, do odrębnie ukształtowanego kręgu odbiorców”. Przesłanka ta jest z pewnością spełniona przy dystrybuowaniu e-booków. Dystrybucja taka pozwala dotrzeć do odrębnego kręgu odbiorców (w znaczeniu wykorzystywanego środka korzystania z utworu), niż osoby używające wydawnictw papierowych, czy książek czytanych. Nie oznacza to oczywiście, iż kręgi te nie mogą się pokrywać. Chodzi tu jedynie o fakt czerpania ekonomicznych korzyści z tego odrębnego pola eksploatacji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: