Podatek od wynajmowanego budynku

Pytanie:

Burmistrz zawarł umowę użyczenia z Ochotniczą Strażą Pożarną. Użyczający (Burmistrz) oddał w bezpłatne używanie zabudowaną remizę strażacką wraz z gruntem Ochotniczej Straży, która zobowiązała sie używać przedmiot umowy na działalność statutową (czyli na działalność związaną z ochroną przeciwpożarową). Zgodnie z uchwałą nieruchomości zajęte na potrzeby działalności związanej z ochroną przeciwpożarową są zwolnione w związku z czym OSP nie płaci podatku. W umowie użyczenia Burmistrz zastrzegł, że wykorzystywanie nieruchomości na inne niż określone w statucie cele, a w szczególności oddanie przedmiotu użyczenia do korzystania osobom trzecim, wymaga pisemnej zgody Użyczającego. Za zgodą Burmistrza OSP oddało część przedmiotu użyczenia: sali OSP o pow. 171 m2 Firmie M., która organizuje zabawy taneczne i pobiera za to opłaty - prowadzi działalność gospodarczą. Kto powinien płacić podatek za 171 m2 wynajmowanej powierzchni budynku: OSP czy Firma M.? Czy podatek powinien być ustalony za tę część budynku?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa  lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości.

Odnosząc treść powyższego przepisu do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości spoczywać będzie na OSP, która jest posiadaczem nieruchomości na mocy umowy zawartej z właścicielem nieruchomości, czyli jednostką samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. 

Ze stanu faktycznego wynika, że rada gminy w drodze uchwały zwolniła nieruchomości zajęte na potrzeby działalności związanej z ochroną przeciwpożarową z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości. W konsekwencji należy stwierdzić, że w przypadku takiego brzmienia uchwały podatkiem od nieruchomości objęta będzie część nieruchomości niezajęta na potrzeby działalności związanej z ochroną przeciwpożarową, a podatnikiem podatku w tym zakresie będzie OSP.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 25.12.2017

  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

  Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje, co do zasady, od pierwszego dnia miesiącanastępującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego (...)

 • 4.12.2013

  Umowa najmu lokalu

  W umowie najmu lokalu wynajmujący zobowiązuje się do oddania najemcy lokalu do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony. Najemca natomiast zobowiązuje się płacić w zamian określony czynsz. (...)

 • 22.6.2009

  Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali

  Od 1 stycznia 2009 roku w zasadzie charakterystyka energetyczna, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, powinna być ustalona dla: każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku (...)

 • 17.2.2018

  Zmiana w ochronie praw lokatorów

  Celem nowelizacji przepisów jest wydłużenie do 31 grudnia 2019 r. okresu, w którym to na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego i pokrycia (...)

 • 15.9.2017

  Odrębna własność lokalu nie wygasa z końcem użytkowania wieczystego

  Upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, nie powoduje wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym (...)