Podatek u źródła od należności licencyjnej

Pytanie:

Spółka polska kupuje licencje w celu dalszej odsprzedaży od zagranicznego dystrybutora - spółki matki, która posiada 100% udziałów w kapitale polskiej spółki. W przypadku posiadania udziałów w spółkach z siedzibami w UE ustawa o pdof stwarza pewne możliwości zwolnienia z podatku u źródła (art. 21 ust. 1 i art. 21 ust. 3). Na mocy polsko-irlandzkiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zapłata za licencje jest obciążona 10% podatkiem u źródła. Na umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania powołuje się ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych m.in. w zakresie opodatkowania praw autorskich. Czy możliwe jest, aby umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania były mniej korzystne od obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy w takim wypadku nadrzędne są zapisy w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, czy w ustawie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 lit a) Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Madrycie dnia 13 listopada 1995 r., należności licencyjne powstałe w Umawiającym się Państwie (np. w Polsce) i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie (np. w Irlandii) mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie (w Irlandii). Jednakże należności licencyjne mogą być również opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają (w Polsce), i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa (Polski), lecz podatek wymierzony w ten sposób nie może przekroczyć 10 procent kwoty brutto należności licencyjnych.

A więc podatek pobierany u źródła w Polsce nie może przekroczyć 10%, ale w celu ustalenia wysokości podatku należy sprawdzić przepisy polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak stanowi natomiast art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 (podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu), przychodów z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) - ustala się w wysokości 20% przychodów. Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Warto również zwrócić uwagę na możliwe do zastosowania regulacje, o ile są spełnione warunki określone w art. 21 ust. 3 ustawy. W okresie przejściowym podatek dochodowy od przychodów spółek z państw członkowskich Unii Europejskiej z tytułu należności licencyjnych i odsetek wypłacanych przez polskie spółki powiązane ustalono mianowicie w wysokości:  

 • 10% – od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.,  
 • 5% przychodów – od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. – jeżeli spełnione są łącznie warunki określone w art. 21 ust. 3 ustawy.  

Zaś dopiero od 1 lipca 2013 r. powiązane spółki z krajów Unii Europejskiej – pod warunkiem spełnienia wymogów z art. 21 ust. 3 - będą w Polsce zwolnione z podatku od odsetek i należności licencyjnych (przepisy te stanowią inplementację Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. dot. wspólnego systemu podatkowego w odniesieniu do odsetek i należności licencyjnych pomiędzy powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich).  

Zatem z powyższych przepisów (umowy i ustawy) wynika, że podatek dochodowy od należności licencyjnej wypłacanej przez polską spółkę spółce irlandzkiej będzie wynosił 10% kwoty brutto należności licencyjnej -na mocy polsko irlandzkiej umowy bądź na mocy art. 21 ust. 3 ustawy.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania - w przypadku kolizji norm prawnych - mają pierwszeństwo przed ustawami, gdyż zgodnie z art. 91 ust. 2 Konstytucji RP umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.3.2017

  Zaniechanie poboru podatku od umorzonych czynszów

  Na mocy nowych przepisów umorzone w latach 2016-2017 przez jednostki samorządu terytorialnego należności dotyczące zaległych czynszów za najem lokali mieszkalnych oraz innych związanych (...)

 • 15.7.2017

  Obowiązek korekty podatku naliczonego przez dłużników

  Przedsiębiorcy powinni pamiętać o terminowym regulowaniu należności oraz o korygowaniu podatku naliczonego. Przestrzegamy przed skutkami, jakie mogą wyniknąć z nieuregulowania należności. Przepisy (...)

 • 28.7.2004

  Metoda kasowa a terminy odliczeń

  Metoda kasowa jest szczególnym sposobem rozliczania się małych podatników, który polega na tym, iż obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności (nie później (...)

 • 18.6.2013

  Obowiązek podatkowy z tytułu odsetek od pożyczki od zagranicznego kontrahenta

  Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Polski przez podatników nieposiadających w Polsce siedziby ani zarządu, (...)

 • 16.7.2012

  Opodatkowanie przychodów z nieujawnionych źródeł

  Przychody z nieujawnionych źródeł zaliczane są do przychodów z tzw. innych źródeł (jedno ze źródeł przychodów wymienionych w ustawowym katalogu) – w konsekwencji podlegają one opodatkowaniu, (...)