e-prawnik.pl Porady prawne

Podpis i pieczątka na złożonej ofercie

Pytanie:

Na żadnym z dokumentów dotyczących oferty nie widnieje czytelny podpis osoby upoważnionej do jej złożenia, nie ma też, pieczątek imiennych pozwalających na identyfikację takiej osoby. Oferent nie ma siedziby na terytorium Polski. Złożyliśmy protest, ale zamawiający odrzucił go ponieważ ustawa o zamówieniach publicznych nie nakłada obowiązku składania pieczęci imiennych. Jednak z podpisu nikt nie jest w stanie stwierdzić, kto podpisał ofertę i pozostałe dokumenty. To co znajduje się na dokumentach jest parafowane a nie podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem. Brak też karty wzorów podpisów, pozwalających na taką identyfikację. Czy zamawiający słusznie postąpił odrzucając nasz protest?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Podpis i pieczątka na złożonej ofercie

9.11.2004

Zgodnie z art 36 ustawy - Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia powinna określać sposób przygotowania ofert. Jednak przygotowanie oferty w inny sposób (w innej formie niż wymagał tego zamawiający), jeżeli tylko treść oferty jest zgodna z treścią specyfikacji nie może skutkować odrzuceniem oferty i w konsekwencji wykluczeniem oferenta. Podkreślić jednak należy, iż w myśl art. 82 ustawy, ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Oferta będzie spełniać wymóg formy pisemnej, jeżeli będzie zawierać oświadczenie wykonawcy i zostanie ono podpisane przez osobę upoważnioną w imieniu wykonawcy do składania w jego imieniu oświadczeń woli. Co do formy podpisu stwierdzić należy, iż prawo nie zawiera definicji definicji podpisu. Rozumienie i formę podpisu wykształciła praktyka i orzecznictwo. W szczególności do uznania danego ciągu znaków za podpis konieczne jest, aby znaki te określały co najmniej nazwisko składającego podpis. Nie jest konieczne, aby podpis zawierał pełne imię podpisującego. Uznaje się również, iż podpis nie musi być czytelny. Wystarczające jest aby ciąg znaków jednoznacznie identyfikował daną osobę, która składa podpis. Powszechnie uznaje się, iż formy podpisu nie spełnia parafowanie. Co najwyżej parafa może oznaczać akceptację, zaznajomienie się z treścią, jednak nie stanowi definitywnej akceptacji parafowanych postanowień. W związku z powyższym, jeżeli oferta wykonawcy zagranicznego nie jest należycie podpisana, a jest jedynie parafowana, uznać należy iż nie spełnia warunków formy pisemnej. Z tego względu oferta jako niezgodna z ustawą winna była zostać odrzucona.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Podpis i pieczątka na złożonej ofercie

zamówienia

11.11.2017 14:18:29

Re: Podpis i pieczątka na złożonej ofercie

Mam problem wpłyneła 1 oferta bez pieczątki i podpisu co zrobić. Postępowanie dot. zapytania cenowego poniżej 30 tys.euro.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ