e-prawnik.pl Porady prawne

Pomoc de minimis a podatek od nieruchomości

Pytanie:

W związku z podjętą uchwałą w sprawie ustalenia programu pomocowego w ramach pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy o następującej treści: Ustala się program pomocowy polegający na zwolnieniu od podatku od nieruchomości: 1) gruntów, budynków i budowli lub ich części, wcześniej niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, w których przedsiębiorcy po raz pierwszy podjęli działalność gospodarczą na terenie Gminy na okres dwóch lat od dnia powstania obowiązku podatkowego, 2) nowo wybudowanych budynków i budowli przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności na okres jednego roku licząc od roku następnego po roku, w którym rozpoczęto ich użytkowanie. W przypadku, gdy osoba, rozpoczynająca po raz pierwszy na terenie Gminy swoją działalność w budynkach wcześniej niewykorzystywanych do prowadzenia działalności, lecz nie będąca właścicielem, a jedynie dzierżawcą, bądź biorącym do używania tych budynków powinna zwrócić się o pomoc, czy też powinien o nią ubiegać się właściciel budynku? Czy udzielenie wyżej opisanej pomocy przysługuje wydzierżawiającemu bądź użyczającemu czy dzierżawcy bądź biorącemu do używania?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pomoc de minimis a podatek od nieruchomości

3.2.2011

Kategorie podatników podatku od nieruchomości określa szczegółowo art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z przepisami zawartymi w tym artykule podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: 1)  właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3; 2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych; 3) użytkownikami wieczystymi gruntów; 4)  posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: a)  wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,  b) jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2. Zgodnie z ust. 2 i 3 wskazanego artykułu obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi. Jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży na posiadaczu samoistnym.

Zatem co do zasady w przypadku budynku będącego prywatną własnością, wynajętego / wydzierżawionego przez właściciela osobie prowadzącej działalność gospodarczą, to właściciel jest podatnikiem podatku od nieruchomości. Wprawdzie może on zobowiązać najemcę/dzierżawcę do ponoszenia kosztów podatku, ale jest to tylko ustalenie umowne, pozostające bez wpływu na fakt bycia podatnikiem przez właściciela. Zatem to jedynie właściciel może starać się o skorzystanie ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, a zatem to on ewentualnie może być beneficjentem pomocy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ