Ponowne zawarcie małżeństwa

Pytanie:

Osoba po orzeczonym prawomocnie sądowym rozwodzie zamierza ponownie zawrzeć małżeństwo z tym samym partnerem. Jakie dokumenty, jakie formalności, jaki czas oczekiwania są wymagane? Jakie koszty? Co się dzieje , gdy jeden z partnerów jest poważnie chory i nie może stawić się w urzędzie stanu cywilnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana:

  1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim, albo nieistnienia małżeństwa, jeżeli postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa toczyło się wobec tej osoby,

  2. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

  3. złożyć zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli tego wymagają przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W razie gdy oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma zostać złożone przez pełnomocnika (art. 6 kro), jest on obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego stosowne pełnomocnictwo.

Według art. 55 ust. 1 ustawy o aktach stanu cywilnego dowodem ustania małżeństwa jest:

  1. odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka,

  2. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie.

Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci. Zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania. Wydając zaświadczenie kierownik urzędu stanu cywilnego informuje strony o dalszych czynnościach koniecznych do zawarcia małżeństwa.

Jeżeli małżeństwo jest zawierane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powinny być złożone publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków. Kierownik urzędu stanu cywilnego zapytuje mężczyznę i kobietę, czy zamierzają zawrzeć ze sobą małżeństwo, a gdy oboje odpowiedzą na to pytanie twierdząco, wzywa ich do złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwisk małżonków i ich dzieci.

Każda z osób zawierających małżeństwo składa oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński, powtarzając za kierownikiem urzędu stanu cywilnego treść oświadczenia lub odczytując je na głos. Osoba nie mogąca mówić składa oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński podpisując akt małżeństwa. Po złożeniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przez obie strony kierownik urzędu stanu cywilnego ogłasza, że wskutek zgodnych oświadczeń obu stron małżeństwo zostało zawarte.

Z ważnych powodów sąd może zezwolić, żeby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie przewidziane w art. 1 § 2 kro zostało złożone przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym (przez notariusza) i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte. Jest to pełnomocnictwo do złożenia tylko oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, a nie do innych czynności. Jednakże złożenie oświadczenia co do nazwiska współmałżonka i dzieci wykracza poza treść pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo może być udzielone w kraju lub za granicą.

W razie gdy oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika, jest on obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego stosowne pełnomocnictwo (art. 54 ust. 3 a.s.c.). W pełnomocnictwie musi być wymieniona osoba, z którą małżeństwo ma być zawarte, w sposób pozwalający na identyfikację. Pełnomocnictwo powinno określać także osobę pełnomocnika. Niedopuszczalne jest zawarcie małżeństwa w formie złożenia oświadczeń przez pełnomocników obojga nupturientów. Pełnomocnikiem w rozumieniu art. 6 § 1 kro w zw. z art. 100 kc, może być również osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych .

Pełnomocnikiem może być osoba innej płci niż osoba, którą pełnomocnik reprezentuje w zakresie złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. Pełnomocnictwo wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika (por. art. 101 § 2 k.c.).

Zezwolenie sądu jest warunkiem koniecznym skuteczności pełnomocnictwa. Złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika i jego odebranie przez kierownika urzędu stanu cywilnego - bez wymaganego zezwolenia sądu - jest jedną z okoliczności uzasadniających żądanie unieważnienia małżeństwa.

Do zgłoszenia wniosku o zezwolenie na złożenie oświadczenia przez pełnomocnika uprawniona jest wyłącznie osoba, która zamierza udzielić pełnomocnictwa (art. 563 kpc). W związku z powyższym, legitymacja w tym zakresie nie przysługuje ani pełnomocnikowi (osobie, która ma być pełnomocnikiem), ani osobie, z którą ma być zawarty związek małżeński przez pełnomocnika

W uchwale składu siedmiu sędziów SN z dnia 6 czerwca 1970 r., III CZP 27/70 (OSNCP 1971, poz. 2), wyjaśniono pojęcie „ważnych powodów”, za które należy uznać tylko takie okoliczności, które w świetle zasad współżycia społecznego usprawiedliwiają odstąpienie od obowiązku jednoczesnego stawienia się przyszłych małżonków przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego dla złożenia oświadczenia, że wstępują z sobą w związek małżeński, są to np. takie okoliczności, jak trudności wyjazdu za granicę lub przyjazdu do Polski, służba wojskowa, np. w siłach ONZ, misja szczególna, obłożna choroba.

Wniosek o zezwolenie na złożenie oświadczenia przez pełnomocnika składa się do sądu rejonowego miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Przedmiotowy wniosek podlega opłacie sądowej w kwocie 100,00 zł.

Sporządzenie aktu małżeństwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 84,00 zł.

Co do terminu rozstrzygnięcia sprawy o zezwolenie na złożenie oświadczenia przez pełnomocnika, ustawodawca nie określił jednoznacznie terminu zakończenie niniejszego postępowania. Zgodnie z ogólnymi zasadami procedury cywilnej, sprawy powinny być rozpoznawane bez zbędnej zwłoki. Sąd powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy. W praktyce, szybkość załatwienia sprawy w główniej mierze zależy od ilości spraw na wokandzie. Jednakże jeżeli istnieje poważne zagrożenie życia bądź inna ważna przyczyna, należy to wskazać we wniosku.

Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

W związku z powyższym, w pierwszej kolejności, powinni państwo uzyskać zezwolenie na złożenie, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, przez pełnomocnika, następnie ustanowić pełnomocnictwo (w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi), w dalszej kolejności powinni państwo złożyć niezbędne dokumenty w Urzędzie stanu cywilnego wraz ze stosownymi oświadczeniami. Wówczas po spełnieniu w/w warunków, będzie możliwe zawarcie małżeństwa z udziałem pełnomocnika przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: