Ponowny tytuł wykonawczy a przedawnienie

Pytanie:

Czy wystąpienie o nadanie klauzuli wykonalności w trybie art. 794 kpc przerywa bieg przedawnienia, czy dopiero skutek taki nastąpi wraz z wszczęciem postępowania egzekucyjnego przez komornika?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W myśl art. 123 par. 1 kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się:

  1. 1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia,
  2. 2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,
  3. 3. przez wszczęcie mediacji.

Z kolei powołany w pytaniu art. 794 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego może nastąpić jedynie na mocy postanowienia sądu wydanego po przeprowadzeniu rozprawy. Na ponownie wydanym tytule wykonawczym czyni się wzmiankę o wydaniu go zamiast tytułu pierwotnego. W postępowaniu tym sąd ogranicza badanie do faktu utraty tytułu wykonawczego. Na pytanie, czy wszczęcie postępowania o wydanie ponownego tytułu wykonawczego w miejsce utraconego przerywa bieg przedawnienia roszczenia odpowiedział Sąd Najwyższy w wyroku z 4 sierpnia 1977 r. sygn. akt IV PR 160/77, w którym podano, że wniosek o wydanie drugiego tytułu wykonawczego zamiast utraconego nie jest czynnością bezpośrednio zmierzającą do egzekwowania roszczenia - co jest niezbędną przesłanką dla przerwania biegu przedawnienia stosownie do art. 123 § 1 pkt 1 k.c. Tytuł wykonawczy stanowi bowiem tylko uprawnienie do egzekucji. Bezpośrednią czynnością zmierzającą do egzekwowania roszczenia i przerywającą tym samym bieg przedawnienia będzie natomiast złożenie wniosku wraz z tytułem wykonawczym do właściwego sądu lub komornika o wszczęcie egzekucji w myśl art. 796 § 1 kpc.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: