Postępowanie egzekucyjne w administracji

Pytanie:

Czy można stosować procedurę upomnienia w trybie postępowania administracyjnego egzekucyjnego w stosunku do zwolnionego pracownika (z winy zakładu) w sprawie spłaty rat pożyczki z zakładowego funduszu mieszkaniowego (szkoła a nauczyciel)? Czy umowa pożyczki z zakładowego funduszu mieszkaniowego pomiędzy pracownikiem a zakładem pracy jest umową cywilnoprawną wg kodeksu cywilnego, a rozstrzygnięcie ewentualnych wzajemnych roszczeń czy też egzekucja leży w kompetencji sądu i może opierać tylko na jego wyroku? Czy mają tutaj jakieś zastosowanie w/w regulacje prawne, kodeks administracyjny lub postępowania administracyjnego? Czy procedura egzekucyjna (w opisanym trybie) i naliczanie odsetek kosztów postępowania jest uzasadniona? Po zwolnieniu zwróciłem się o umorzenie pożyczki; postępowanie w tej sprawie toczy się, a zakład pracy nie udzielił mi ostatecznej odpowiedzi w tej sprawie. Obecnie jestem bez pracy, a możliwość umorzenia dawały mi zapisy w umowie. Czy i jak mogę się w tej sprawie odwołać się? Jest to pożyczka z "Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych". Nie istotne tutaj jest umorzenie, bo jak pisałem wynika ono z zapisów umowy. Dyrekcja umorzyła mi 30% sumy do spłaty, ale też nie wpłacono mi 250 zł przyznanej mi wcześniej zapomogi z świadczeń zdrowotnych Funduszu Świadczeń Socjalnych (powołując się na to, że organ prowadzący nie przekazał szkole pieniędzy). Zwróciłem się więc o to, żeby zmniejszono mi też kwotę pozostałą do spłaty o niewypłaconą zapomogę czyli 250 zł, a resztę do spłaty rozłożono mi na raty do czasy kiedy będę miał nową pracę czyli do 1.09.2004 r. Zamiast odpowiedzi dostałem upomnienie na druku Pu K-357, w którym przypomina mi się o obowiązku wpłacenia należności ze spłat rat pożyczki. Z upomnienia wynika, że upomnienie jest w trybie administracyjnym (art. 15 ustawy z 17.06. 1966 i Dz. U. 1991 r. Nr 36 poz.161), dolicza się koszty upomnienia i poucza (właściwie straszy się mnie) administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym i przymusowym ściągnięciem należności w egzekucji administracyjnej, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Czy jest to zakres prawa administracyjnego czy cywilnego? Czy pożyczka została udzielana na bazie prawa administracyjnego czy cywilnego? Jakie prawo jest tutaj nadrzędne?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W opisanym stanie faktycznym myli Pan dwie sprawy. Po pierwsze z punktu widzenia należnego świadczenia (w tym wypadku chodzi o pożyczkę, jej zwrot) nie ma znaczenia na jakiej bazie, prawa administracyjnego, czy cywilnego pożyczka została Panu udzielona. Chodzi o to, iż w wyniku udzielenia Panu tej pożyczki jest Pan dłużnikiem, a Pana były pracodawca wierzycielem. Pan zobowiązany był spełnić swoje świadczenie w terminie (tu powinien Pan spłacać pożyczkę zgodnie z ustaleniami). Pana wierzyciel nie ma żadnego obowiązku wynikającego z przepisów prawa zaliczyć Panu na poczet Pana należności jakiegoś innego świadczenia. De facto z punktu widzenia prawa Pana były pracodawca nie jest Pana dłużnikiem i nie może być mowy o potrąceniu (bo z tą instytucją mielibyśmy do czynienia). Owa zapomoga w kwocie 250 zł nie podlega bowiem potrąceniu. Poza tym faktycznie roszczenie o zwrot opisywanej pożyczki jest natury cywilnej i właśnie dlatego wierzyciel miał prawo wysłać Panu upomnienie. Nie ma takiego obowiązku, ale może uprzedzić dłużnika o zagrożeniu wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Upomnienie, czy też raczej wezwanie do zapłaty to pismo działające raczej na Pana korzyść, a nie przeciwko Panu – daje Panu możliwość wywiązania się jednak z obowiązku spełnienia świadczenia, zanim wierzyciel rozpocznie postępowanie egzekucyjne. Jeżeli chodzi natomiast o zastosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, to proszę pamiętać, iż charakter świadczenia nie przesądza o tym, iż egzekucja powinna toczyć na podstawie przepisów właściwych dla egzekucji sądowej. Zazwyczaj sam konkretny akt określa, do jakich sytuacji ma zastosowanie, i tak ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 110, poz. 968 ze zmianami) stanowi w swoim artykule 2, iż egzekucji administracyjnej podlegają – pośród innych - następujące obowiązki: 1) podatki, opłaty i inne należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.), 2) grzywny i kary pieniężne wymierzane przez organy administracji publicznej, 3) należności pieniężne, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, jeżeli pozostają we właściwości rzeczowej organów administracji publicznej, 4) należności przypadające od jednostek budżetowych, wynikające z zastosowania wzajemnego potrącenia zobowiązań podatkowych z zobowiązaniami tych jednostek, 5) należności pieniężne przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie innych ustaw, 6) wpłaty na rzecz funduszy celowych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, 7) należności pieniężne z tytułu składek do Funduszu Żeglugi Śródlądowej oraz składek specjalnych do Funduszu Rezerwowego, 8) należności pieniężne wynikające z tytułu: a) zwrotów, interwencji i innych środków będących częścią systemu całkowitego lub częściowego finansowania Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich, łącznie z sumami, które mają być pobrane w związku z tymi działaniami,  b) opłat i innych należności przewidzianych w ramach wspólnej organizacji rynku Unii Europejskiej dla sektora cukru, c) należności przywozowych, d) należności wywozowych, e) podatku od towarów i usług, f) akcyzy od: - produktów tytoniowych, - alkoholi i napojów alkoholowych, g) podatku od dochodu lub podatku od majątku, h) podatku od składek ubezpieczeniowych, i) odsetek, kar i grzywien administracyjnych, kosztów i innych należności związanych z należnościami, o których mowa w lit.

a)-h), z wyłączeniem wszelkich sankcji o charakterze karnym określonych w prawie państwa udzielającego pomocy, 9) należności pieniężne przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, 10) obowiązki o charakterze niepieniężnym pozostające we właściwości organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego lub przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie przepisu szczególnego, 11) obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi, nakładane w drodze decyzji organów Państwowej Inspekcji Pracy. Podsumowując proszę także pamiętać, iż pomiędzy poszczególnymi gałęziami prawa nie ma stosunku podrzędności ani nadrzędności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 4.11.2018

  Decyzje administracyjne bez numeru PESEL

  Do oznaczania stron postępowania nie powinno się wykorzystywać numeru PESEL. Takie działanie jest niezgodne z prawem, np. z RODO.

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • 16.3.2017

  Komornik podatnikiem VAT

  Komornik, wykonując czynności egzekucyjne, prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług  i tym samym działa w charakterze podatnika (...)

 • 13.5.2014

  Czy komornik może zająć samochód inwalidzie?

  Może. To jawna dyskryminacja niepełnosprawnych, których obowiązują dwa różne reżimy w zależności od tego czy egzekucja prowadzona jest na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego czy też postępowania (...)

 • 16.11.2011

  Wierzytelności nieściągalne, a koszty uzyskania przychodu

  Za koszt uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 podatku dochodowego od osób fizycznych(dalej PIT), uznaje się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia (...)