Poświadczenie za zgodność z oryginałem

Pytanie:

W mojej firmie stawił się przedstawiciel firmy reklamowej namawiając na zawarcie z nimi umowy o reklamę. Ponieważ faktycznie miałem zamiar zareklamować firmę doszło do rozmowy pomiędzy nami. Przedstawiciel ten zostawił mi blankiet umowy in blanco - bez wpisanych cen za usługi - i poprosił abym to podpisał i przesłał do nich faksem. Tak też uczyniłem. Przedstawiciel tłumaczył, że potrzebny mu jest podpisany blankiet umowy in blanco w tym celu, aby on mógł negocjować w swojej firmie dobre warunki finansowe. Posiadając faks umowy z moim podpisem przedstawiciel ów wpisał bez porozumienia ze mną np. cenę za usługi. O cenie tam wpisanej dowiedziałem się z wezwań do zapłaty! Nie zapłaciłem więc, bo na tak wpisane warunki na pewno nie zgodziłbym się. Aktualnie dostałem Nakaz zapłaty z sądu. Z tego co widnieje w dokumentach - za zgodność z oryginałem tj umowy poświadczył adwokat będący pełnomocnikiem tej firmy. Chcę napisać sprzeciw od tego nakazu. Czy tak podpisana umowa jest oryginalna? Wiem, że jedyny mój podpis jaki posiada ta firma to podpis z umowy przesłanej faksem. Czy profesjonalny pełnomocnik może poświadczyć za zgodność z oryginałem dokument, który oryginałem nie jest (faks!)? Jakie konsekwencje winien ponieść ten adwokat? Wiem, że żaden sąd nie przyjąłby tego dokumentu bez poświadczenia za zgodność z oryginałem, więc adwokat poświadczył go - aby wszcząć postępowanie sądowe i uzyskać nakaz + koszta procesowe. Czy nie jest to wyłudzanie pieniędzy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z opisu wskazanego w pytaniu wynika, że nie została zawarta umowa w formie pisemnej (o ile w ogóle można tu mówić o zawarciu umowy, w końcu z tego co Pan wskazuje strony nie uzgodniły podstawowych warunków umowy). Zgodnie z kodeksem cywilnym, do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany. Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Profesjonalny pełnomocnik nie powinien był poświadczać za zgodność z oryginałem dokumentu, jeżeli nie został mu okazany oryginał. Za oryginał, naszym zdaniem  nie może być uznany wydruk z faksu stanowiący kopię dokumentu, w sytuacji gdy Pana podpis również został przefaksowany. "Sama odbitka ksero lub inna kopia reprograficzna nie jest dokumentem w rozumieniu kpc i nie może dokumentu zastąpić. „Odbitka ksero nie zawiera bowiem oryginalnego podpisu wystawcy, który stanowi conditio sine qua non istnienia dokumentu” (tak: orzeczenie SA w Katowicach z dnia 10 stycznia 2008 r., V ACa 816/2007). Takie postępowanie adwokata może być kwalifikowane jako naruszenie zasad dotyczących sprawowania zawodu adwokata (dla oceny zachowania adwokata warto pamiętać o tym, że czasem wydruk z faksu wygląda jak oryginał), natomiast o tym, czy doszło tu do przestępstwa oszustwa, naszym zdaniem będzie decydować świadomość adwokata co do istnienia/nieistnienia oryginału umowy. Adwokat mógł bowiem działać w zaufaniu do strony, która wskazała mu, że istnieje oryginał umowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: