e-prawnik.pl Porady prawne

Pozew adhezyjny prokuratora i poszkodowanego

Pytanie:

Czy nie uzupełnienie pisma przez pokrzywdzonego w terminie i zakresie podanym przez sąd karny, tak by sąd uznał je za pozew poszkodowanego, spowoduje, że pozew złożony przez prokuratora pozostanie także nierozpoznany czy też rozpoznany zostanie ale w granicach wartościowych określonych przez prokuratora? Czy taki dualizm pozwów w tej samej sprawie o zadośćuczynienie wobec tych samych pozwanych osób jest wymagany przez przepisy postępowania karnego odnośnie pozwów adhezyjnych? Czy prawo dopuszcza określenie przez poszkodowanego w swoim pozwie adhezyjnym innej kwoty niż podana przez prokuratora, o wiele wyższej, według poszkodowanego odpowiadającej dotkliwym i długotrwałym skutkom pobicia go przez sprawców pozwanych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pozew adhezyjny prokuratora i poszkodowanego

4.4.2012

Czy nie uzupełnienie pisma przez pokrzywdzonego w terminie i zakresie podanym przez sąd karny, tak by sąd uznał je za pozew poszkodowanego, spowoduje, że pozew złożony przez prokuratora pozostanie także nierozpoznany czy też rozpoznany zostanie ale w granicach wartościowych określonych przez prokuratora?

Zakładamy, iż pokrzywdzony skutecznie uzupełni wszystkie braki pozwu wskazane przez sąd. Zatem dojdzie do sytuacji, iż prokurator złożył na rzecz pokrzywdzonego powództwo oraz sam pokrzywdzony złoży pozew.

W razie wniesienia powództwa przez prokuratora sąd powinien powiadomić osobę, na której rzecz powództwo wytoczono, doręczając jej odpis pozwu. Osoba ta może wstąpić do procesu w każdym jego stadium w charakterze powoda cywilnego, co nie uszczupla praw procesowych prokuratora (uchwała SN z 14 stycznia 1971 r. - VI KZP 45/70, LexPolonica nr 306110, OSNKW 1971, nr 4, poz. 50). W takiej sytuacji między prokuratorem i powodem cywilnym zachodzi współuczestnictwo jednolite (art. 56 § 1 i 2 oraz art. 73 § 2 k.p.c. w zw. z art. 70 k.p.k.) (tak: Wincenty Grzeszczyk w: Najnowsze wydanie:  Kodeks postępowania karnego. Komentarz; Warszawa 2008 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie VI) ss. 752).

Zatem należy stwierdzić, iż zarówno doktryna jak i orzecznictwo dopuszczają możliwość występowania dwóch powództw wytoczonych na rzecz tego samego pokrzywdzonego. Jednakże należy wskazać, iż jeżeli sąd przyzna odszkodowanie na podstawie jednego powództwa uznając je za całkowicie naprawiające szkodę to nie będzie możliwe zasądzenie odszkodowania na podstawie  drugiego powództwa.

Czy taki dualizm pozwów w tej samej sprawie o zadośćuczynienie wobec tych samych pozwanych osób jest wymagany przez przepisy postępowania karnego odnośnie pozwów adhezyjnych?

Wskazany przez Pana dualizm nie jest wymagany przez przepisy k.p.k.. Co więcej należy go uznać za niepożądany. Wydaje się, iż najlepszym rozwiązaniem byłoby przekonanie prokuratora do rozszerzenia powództwa i popieranie go.

Prokurator, zachowując w procesie adhezyjnym samodzielną pozycję, nie jest władny zrzec się roszczenia, ograniczyć jego zakresu lub zawrzeć ugody z pozwanym. Nie jest on stroną stosunku materialnoprawnego i dlatego nie może samodzielnie rozporządzać przedmiotem sporu (tak: Wincenty Grzeszczyk: op. cit.).

Wskazujemy, iż możliwe jest również nakłonienie prokuratora do wycofania pozwu za Pana zgodą i złożenie powództwa przez Pana samodzielnie. W takim jednakże przypadku należy pamiętać o terminie złożenia pozwu - do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej - art. 62 k.p.k.

Czy prawo dopuszcza określenie przez poszkodowanego w swoim pozwie adhezyjnym innej kwoty niż podana przez prokuratora, o wiele wyższej, według poszkodowanego odpowiadającej dotkliwym i długotrwałym skutkom pobicia go przez sprawców pozwanych?

Fakt wytoczenia powództwa przez prokuratora lub popierania przez niego wytoczonego już powództwa nie pozbawia uprawnień powoda cywilnego (tak: Feliks Prusak w: Komentarz do kodeksu postępowania karnego; Warszawa 1999 Wydawnictwo Prawnicze (wydanie I) ss. 1812).

Zatem należy uznać, iż pokrzywdzony może samodzielnie wnieść powództwo mimo, iż pozew został już złożony na jego rzecz przez prokuratora. Dodatkowo oznaczenie wartości przedmiotu sporu przez pokrzywdzonego w sprawie o uszczerbek na zdrowiu zależy od wysokości szkody. Jeżeli powód uważa, iż poniósł szkodę w większej wysokości niż uważa prokurator to nie można odmówić pokrzywdzonemu odmiennego określenia wysokości tej szkody.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ