Pozew o odszkodowanie

Pytanie:

Mężczyzna został pobity przez 5 osób: trzech dorosłych i dwóch nieletnich. Zakończyła się sprawa karna, dorośli zostali skazani (ograniczenie wolności), a nieletni zostali ukarani upomnieniami przez sąd rodzinny. Pobity mężczyzna chce się ubiegać o odszkodowanie przed sądem. Ma zamiar złożyć jeden pozew przeciwko wszystkim sprawcom łącznie. Czy w takim pozwie poszkodowany może pozwać również nieletnich razem z dorosłymi (są to osoby uczące się, nie posiadają majątku)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego, dotyczącym odpowiedzialności za czyny niedozwolone, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Jednakże odpowiedzialność małoletnich w tym zakresie jest ograniczona, gdyż na mocy art. 426 k.c. małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. W takim przypadku odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez osobę, której z powodu wieku nie można przypisać winy, spoczywa na osobach, które z mocy ustawy lub umowy są zobowiązane do nadzoru nad sprawcą szkody, chyba że uczyniły one zadość obowiązkowi nadzoru albo że szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru (wynika to z art. 427 k.c.). Jeśli brak takich osób zobowiązanych do nadzoru, to w wyjątkowych przypadkach można się domagać częściowego lub całkowitego naprawienia szkody również od małoletniego poniżej 13 roku życia, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i sprawcy, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego (art. 428 k.c.).

Podsumowując: jeśli sprawcy ukończyli 13 lat, mogą być pozwani w sprawie o odszkodowanie, w przeciwnym wypadku pozwać należy osoby, które były zobowiązane do nadzoru nad sprawcą.

Istotny jest również art. 441 § 1 k.c., który stanowi, że jeżeli kilka osób ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, ich odpowiedzialność jest solidarna. Z tego przepisu wynika, że pokrzywdzony może pozwać i domagać się całości dochodzonej kwoty odszkodowania albo wszystkich sprawców szkody, albo tylko niektórych z nich - wybór należy do pokrzywdzonego, a sprawcy będą się później rozliczać między sobą we własnym zakresie. Można więc pozwać tylko osoby, o których wiadomo, że mają środki do pokrycia całej kwoty odszkodowania, nie jest konieczne pozywanie wszystkich sprawców.

Roszczenie o odszkodowanie  w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia może obejmować wszelkie wynikłe z tego powodu koszty, a także zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (art. 444 §1 k.c. i 445 § 1 k.c.)

W sytuacji, kiedy kilka osób ponosi odpowiedzialność solidarną z tytułu czynu niedozwolonego, możliwe jest pozwanie ich w jednej sprawie (zarówno dorosłych, jak i niepełnoletnich). Oznaczać to będzie występowanie współuczestnictwa materialnego po stronie pozwanych, gdyż ich wspólne obowiązki wynikają z tej samej podstawy faktycznej i prawnej (art. 72 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego).

Osoby niepełnoletnie mogą być pozwanymi w procesie cywilnym, ponieważ zgodnie z art. 64 § 1 k.p.c. posiadają zdolność sądową, czyli zdolność do bycia stroną w procesie. Nie mogą jednak same dokonywać czynności procesowych, gdyż jako osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych nie mają też zdolności procesowej. W związku z tym czynności procesowych w ich imieniu dokonywać muszą ich przedstawiciele ustawowi. Pozywając osobę niepełnoletnią należy więc wskazać tę osobę jako stronę, a także wskazać osobę będącą jej przedstawicielem ustawowym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 6.11.2018

  Rozwód - co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

  Jakie są przesłanki uzyskania rozwodu? Kiedy sąd nie da rozwodu? Czego można żądać w pozwie rozwodowym? Gdzie złożyć pozew rozwodowy?

 • 14.12.2016

  A jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?

  Prawo do uzyskania odszkodowania powstaje w momencie spełnienia się ryzyka ubezpieczeniowego. Wysokość, czy też rodzaj świadczenia zależy od rodzaju ubezpieczenia i wysokości sumy w nim wskazanej. (...)

 • 10.8.2017

  Kto i kiedy może skorzystać z kasacji, czyli jak złożyć skargę kasacyjną?

  Od lutego 2005 r. obowiązują zupełnie nowe przepisy kodeksu postępowania cywilnego w zakresie kasacji. Została wprowadzona skarga kasacyjna. Kto i od jakiego orzeczenia może wnieść skargę kasacyjną? (...)

 • 3.8.2016

  Jak pozbyć się lokatora, który nie płaci czynszu?

  Jeśli chcesz się dowiedzieć między innymi kiedy można wypowiedzieć stosunek najmu z powodu zwłoki z opłatami? Jak powinno być dokonane wypowiedzenie i kiedy skutkuje? A co jeśli lokator pomimo (...)

 • 22.1.2016

  Cofnięcie pozwu

  Jednym z uprawnień strony wnoszącej powództwo do sądu, jest możliwość cofnięcia pozwu. Jest to przejaw woli powoda w rezygnacji dochodzenia swoich praw. Może być ona wynikiem np. przedstawienia (...)