Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

Pytanie:

W odpowiedzi na moje pytanie odpowiedzieliście Państwo m.in., że "W świadectwie pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę ma zostać wpisana rzeczywista przyczyna rozwiązania umowy o pracę - w tym przypadku rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Pracodawca nie może wpisać jako przyczyny rozwiązania umowy o pracę porzucenia pracy, jeżeli rzeczywista przyczyna rozwiązania umowy o pracę była inna. Pogląd taki zawarty został w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 1999 r. sygn. akt I PKN 614/98. Pracownik może żądać sprostowania świadectwa pracy." Pracodawca wpisał jednak w świadectwie pracy jako przyczynę rozwiązania umowy art. 52 par.1 pkt.1 kodeksu pracy. Pouczył również, że pracownikowi przysługuje prawo do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa. Czy taki "błąd" w świadectwie pracy może podlegać sprostowaniu przez pracodawcę? Czy pracownik powinien wystąpić najpierw do pracodawcy o sprostowanie, czy może od razu skierować sprawę do sądu? Jaki termin przysługuje pracodawcy na odpowiedź po otrzymaniu przez niego wniosku o sprostowanie? Jeżeli pracownik nie otrzyma od pracodawcy zawiadomienia o odmowie sprostowania lub sprostowania świadectwa, w jakim terminie i jak liczonym może on wystąpić z żądaniem sprostowania świadectwa pracy przez sąd?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 97 § 2 [1]  i 99 kodeksu pracy pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa (Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia). W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. Pozew do sądu pracy można wnieść dopiero po zwróceniu się o sprostowanie świadectwa do pracodawcy. Koniecznie należy przestrzegać tego trybu i terminów, w przeciwnym wypadku dojdzie do naruszenia terminów, w których można zgłosić roszczenie. Należy też zwrócić uwagę, że pracodawca w zasadzie powinien sprostować świadectwo w ciągu 7 dni; w braku odpowiedzi (sprostowania lub odmowy sprostowania) pracodawcy w tym terminie należy złożyć pozew do sądu.

Ponadto pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Odszkodowanie to przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.   Orzeczenie o odszkodowaniu w związku z wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy stanowi również podstawę do zmiany tego świadectwa. Może Pan więc skierować sam pozew o sprostowanie albo pozew o odszkodowanie oraz sprostowanie świadectwa pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: