Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Pytanie:

Mój znajomy zatrudniony został na umowę o pracę na czas określony ok. 2 lat. Czas ten miał upłynąć w czerwcu tego roku. Z powodu notorycznego nie wypełniania przez pracodawcę obowiązków, znajomy chciał zrezygnować z pracy. Zrobił to jednak składając pismo o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron. Pracodawca nie wyraził na to zgody, uznając, że pracownik ma pracować tak długo, jak długo obowiązuje umowa. Znajomy stwierdził, że w takich warunkach nie jest w stanie pracować już dla tego pracodawcy i złożył pismo o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy w trybie natychmiastowym. Uważa on, że działania i zaniechania pracodawcy dają mu podstawę do takiego rozwiązania umowy. Pracodawca uważa jednak, że nie wyraził na to zgody i uważa, że mój znajomy porzucił pracę, więc chce zwolnić go dyscyplinarnie. Czy po otrzymaniu od pracodawcy odmowy rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron mój znajomy mógł złożyć drugie oświadczenie o rozwiązaniu umowy już w innym trybie? Czy to drugie rozwiązanie umowy wywołuje skutki prawne? Czy po otrzymaniu od pracownika rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia pracodawca może w świadectwie pracy podać inną przyczynę rozwiązania umowy np. porzucenie pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Strony mogą rozwiązać umowę o pracę na czas oznaczony za porozumieniem stron. Jednak ten sposób rozwiązania umowy o pracę wymaga złożenia zgodnych oświadczeń woli stron o zamiarze rozwiązania umowy o pracę. Jeżeli pracodawca nie wyraził zgody na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, do rozwiązania tej umowy nie doszło.

Inny charakter ma rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia może zarówno pracodawca jak i pracownik poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie, bez względu na fakt czy druga strona wyraża zgodę na takie zakończenie umowy o pracę. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przyczyny jakie muszą być spełnione, aby pracownik mógł rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia to:

  1. zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe,
  2. pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Jeżeli nie zostały spełnione przesłanki dla rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia, pracodawca może domagać się od pracownika odszkodowania za bezpodstawne rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. O odszkodowaniu orzeka sąd pracy. W przypadku umowy o pracę zawartej na czas oznaczony wysokość odszkodowania odpowiada wysokości wynagrodzenia pracownika za okres 2 tygodni.

Pracodawca nie ma uprawnienia do badania, czy w danym przypadku zostały spełnione przesłanki dla rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Nawet jeżeli nie wystąpiły przesłanki do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, rozwiązanie to jest skuteczne. Pracodawca może w takim przypadku żądać jedynie odszkodowania. W świadectwie pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę ma zostać wpisana rzeczywista przyczyna rozwiązania umowy o pracę - w tym przypadku rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Pracodawca nie może wpisać jako przyczyny rozwiązania umowy o pracę porzucenia pracy, jeżeli rzeczywista przyczyna rozwiązania umowy o pracę była inna. Pogląd taki zawarty został w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 1999 r. sygn. akt I PKN 614/98. Pracownik może żądać sprostowania świadectwa pracy.

Pracownik może najpierw złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron, a po odmowie wyrażenia zgody na takie rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę złożyć kolejne oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Zwolnienie dyscyplinarne złożone przez pracodawcę po w/w wypowiedzeniu przez pracownika nie wywołuje skutków, ponieważ stosunek pracy już został rozwiązany.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: