Pozostawienie dziecka w domu bez opieki

Pytanie:

Czasami zostawiam dzieci w domu same. Od jakiego wieku dzieci jest to prawnie dopuszczalne?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy prawne nie przewidują wprost wieku, od którego dziecko może przebywać samo w domu, bez opieki. W wyniku pozostawienia dziecka samego, bez opieki może jednak dojść do popełnienia przez opiekuna (w zależności od okoliczności) opisanych poniżej czynów karalnych.

Zgodnie z art. 210 kodeksu karnego, kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli następstwem czynu jest śmierć podopiecznego, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Przez porzucenie należy rozumieć pozostawienie podopiecznego swojemu losowi, chociażby przez pewien czas; wyraża się ono całkowitym brakiem zainteresowania o los pozostawionego bez opieki. [Tak: Siwik Zygfryd w: Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2008 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, praca zbiorowa]. Z kolei, zgodnie z art.Komentarz - Tadeusz Bojarski(red), Aneta Michalska-Warias Joanna Piórkowska-Flieger Maciej Szwarczyk Komentarz - Bolesław Kurzępa  106 kodeksu wykroczeń, kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Natomiast zgodnie z art. 105 kodeksu wykroczeń, kto przez rażące naruszenie obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej dopuszcza do popełnienia przez nieletniego czynu zabronionego przez ustawę jako przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie skarbowe i wskazującego na demoralizację nieletniego, podlega karze grzywny albo karze nagany. Stosowanie zaś do art. 160 kodeksu karnego, kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: