Pozwolenie na budowę sieci wodociągowej

Pytanie:

"Jakie są warunki uzyskania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej?"

Odpowiedź prawnika: Pozwolenie na budowę sieci wodociągowej

Sieć wodociągowa, zgodnie z art. 3 pkt 3a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej z.z.w.ś), stanowi tzw. obiekt liniowy, przez który należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego. Budowa obiektu liniowego co do zasady wymaga pozwolenia na budowę, odnosi się to w szczególności do budowy sieci wodociągowej (art. 28 prawa budowlanego – dalej p.b.), z czym wiąże się wydanie stosownej decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz decyzji o pozwolenie na użytkowanie, w której organ nadzoru budowlanego może określić warunki użytkowania wybudowanego obiektu (art. 59 ust. 1). W tym miejscu należy wspomnieć, że zgodnie z art. 33 ust. p.b. Do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę należy załączyć projekt budowlany.

Zgodnie z art. 4 prawa budowlanego każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami. Do tych ostatnich należy zaliczyć w szczególności przepisy techniczno-budowlane wydawane przez właściwych ministrów w odniesieniu do konkretnych obiektów budowlanych. Przepisy te określają warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych (art. 7 ust. 1 p.b.). Te właśnie przepisy regulują problematykę związaną z położeniem obiektu budowlanego na gruncie, odległości od jego granic i od innych obiektów budowlanych itp., a nadto powołują się w niektórych aspektach na polskie normy. W tym miejscu należy wspomnieć, że zgodnie z art. 33 ust. p.b. do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę należy załączyć projekt budowlany, który musi uwzględniać właśnie przepisy techniczno-budowlane. Pomimo wydania kilkunastu rozporządzeniach ministerialnych określających normy techniczno-budowlane, żadne z nich nie określa warunków budowy i odbioru sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Ustalenie zatem tych warunków należy do zadań podmiotu wykonującego projekt budowlany – w tym przypadku przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego – i odbywa się w oparciu o polskie normy.

Projekt budowlany, jak to już zostało powiedziane poddany zostaje analizie przed wydaniem pozwolenia na budowę. W przypadku sieci wodociągowych jego ocena przebiega na podstawie ogólnych przepisów prawa budowlanego, a zatem art. 5 p.b., zgodnie z którym obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając m.in.: spełnienie wymagań podstawowych dotyczących, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika