Pracownicy młodociani a stan zatrudnienia

Pytanie:

Na dzień dzisiejszy zatrudniamy 17 osób (w tym młodocianych na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego). Chcielibyśmy zatrudnić jeszcze 4-ch młodocianych na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Chodzi nam dokładnie o to, czy młodociani będą brani pod uwagę przy ustalania stanu zatrudnienia przy obowiązku tworzenia ZFŚS? Czy też liczy się tylko pracowników wykwalifikowanych na umowę o pracę? Czy zatrudnienie młodocianych na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego brane jest pod uwagę przy ustalaniu stanu zatrudnienia w firmie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, dalej u.z.f.ś.s., fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pojęcia „pracownik” mają w ustawie takie znaczenie, jakie zostało im nadane w Kodeksie pracy, dalej k.p.. I tak zgodnie z art. 2 k.p. pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Przy obliczaniu liczby pracowników w celu określenia, czy pracodawca ma obowiązek tworzenia funduszu lub wypłacania pracownikom świadczenia urlopowego, nie ma znaczenia, czy zatrudnienie jest na czas nieokreślony, na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Uwzględnia się pracowników korzystających z urlopów wychowawczych i urlopów bezpłatnych, gdyż ustawa nie przewiduje żadnych wyłączeń. Nie są pracownikami osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą (chałupnicy), umowy agencyjnej lub trwałej umowy zlecenia (tak w szczególności Jacek Skoczyński, Prawo pracy, Warszawa 1997 – 2005 rok). W tym stanie rzeczy należy uznać, że art. 3 u.f.ś.s. odnosi się również do pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Tym samym należy ich uwzględnić przy ustalaniu stanu zatrudnienia na potrzebę tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Tezę tę potwierdza również w swoim komentarzu Walerian Sanetra (Komentarz do Kodeksu pracy, Warszawa 2009 rok), który jednoznacznie stwierdza, że: "Pracownikiem jest osoba, która zatrudniona została na podstawie umowy, w tym także umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosowanej do pracowników młodocianych, która uregulowana jest w art. 190-206".

Należy także wskazać, że pośrednio na taką interpretację wskazuje również treść art. 5 ust. 2A u.z.f.ś.s, na mocy którego wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego wynosi w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: