e-prawnik.pl Porady prawne

Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę

Pytanie:

W toku realizacji inwestycji polegającej na urządzeniu kilku placów zabaw inwestor zobowiązany jest do złożenia w Starostwie Powiatowym zgłoszenia robót nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę. Jako załączniki do wniosku (którego zatwierdzony wzór znajduje się na stronie internetowej starostwa) znajdują się: oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością oraz mapa sytuacyjna z naniesioną lokalizacją obiektu oraz projekt lub szkic - w zależności od potrzeb. W przedmiotowym przypadku starostwo domaga się jednak jako załącznika mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych. Pomijając fakt że przygotowanie takiej mapy to wydatek kilkuset a nawet kilku tysięcy złotych w zależności od zaznaczonego obszaru to czas okres sporządzenia takiej mapy - biorąc pod uwagę zbliżającą się porę zimową - to kilka miesięcy. Z kolei inwestor - korzystając z możliwości dofinansowania przedsięwzięcia z funduszy unijnych - zobowiązany jest do załączenia do wniosku o dofinansowanie kopii zgłoszenia robót. Czy w tym przypadku nadgorliwe działanie urzędników Starostwa Powiatowego nie narusza zasad kpa w kwestii przewlekłości postępowania a także czy jest zgodne z ustawą \"prawo budowlane\" w części wymogów formalnych dotyczących realizacji robót odpowiednio wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę i robót co do których wymagane jest jedynie ich zgłoszenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę

9.11.2010

Zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane, art. 30 ust. 2, w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o posiadaniu prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

Prawo do wymagania załączenia do zgłoszenia mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych wynika z treści art. 43 ust. 1 i 2 prawa budowlanego. Ust. 1 art. 43 p.b. stanowi, iż obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie. Z kolei zgodnie z art. 43 ust. 2 właściwy organ może nałożyć obowiązek stosowania przepisu ust. 1 również w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia.

Kwestia podjęcia decyzji w sprawie nałożenia na inwestora obowiązku przedstawienia stosownej mapy zależy od „konieczności” i uznania starosty. Nie jesteśmy w stanie ocenić, czy w przedmiotowej sprawie wymagania stawiane przez urzędników starostwa są uzasadnione. Nie mniej znajdują one podstawę prawną w przepisach prawa budowlanego i z całą pewnością nie mogą zostać potraktowane jako przewlekanie postępowania, jeżeli został zachowany termin 30 dni od dnia zgłoszenia. Należy wskazać, iż postanowienie o nałożeniu obowiązku dołączenia mapy, o której mowa mona zaskarżyć w drodze zażalenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ