Zaległe składki ZUS a prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Pytanie:

"Pracodawca nie odprowadzał składek do ZUS-u w ciągu roku, a następnie rozwiązał umowę o pracę z pracownikiem. Czy takiemu pracownikowi (który nie wiedział o nieodprowadzaniu składek przez pracodawcę, u którego pracował w sumie około 10 lat) będzie przysługiwał zasiłek? Co może zrobić pracownik w takiej sytuacji?"

Odpowiedź prawnika: Zaległe składki ZUS a prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli nie ma dla pracownika propozycji odpowiedniej pracy, propozycji szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Składki na Fundusz Pracy opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne. Poboru składek na Fundusz Pracy dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W razie nieopłacania składek na Fundusz Pracy lub opłacenia ich w niższej od należnej wysokości Zakład Ubezpieczeń Społecznych może obciążyć pracodawcę lub osobę podlegającą ubezpieczeniu społecznemu dodatkową opłatą w wysokości do 100% należnej kwoty składek. O takim fakcie należy powiadomić ZUS przedstawiając jednocześnie umowę o pracę lub inną umowę, od której istniał obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Od niezapłaconych składek ZUS pobiera odsetki za zwłokę. Składki podlegają ściągnięciu w trybie egzekucji w administracji.

Nieopłacenie składki na Fundusz Pracy przez pracodawcę nie jest warunkiem powstania prawa do zasiłku. Warunkiem jest, by taki obowiązek istniał, a to czy pracodawca nie odprowadzał tych składek nie może stanowić podstawy do odmowy wypłaty zasiłku dla bezrobotnych. Ważne by pracownik przedstawił ZUS odpowiednią umowę o pracę oraz taką umowę przedstawił również w Urzędzie Pracy. Kto nie dopełnia obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy lub nie opłaca ich w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny nie niższej niż 3 000 zł. Sprawca nie podlega odpowiedzialności, jeżeli przed dniem przeprowadzenia kontroli zaległe składki na Fundusz Pracy zostały już opłacone w wymaganej wysokości.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Anna 2019-05-30 14:00:45

    Płaciłam składki z opóźnieniem , na dzień zamknięcia działalności wszystko jest uregulowane względem Zus , czy przysługuje mi zasiłek dla bezrobotnych ?

  • Miecia 2017-08-04 08:33:39

    Prowadziłam swoją działalność,nie odprowadziłam części składek.Po zamknięciu działalności i zarejstrowaniu w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna,straciłam prawo do zasiłku przez nie zapłacone składki.ZUS rozlożył mi spłatę zaległych składek na raty które spłacałam przez 3 lata.Pytanie co z moim zasiłkiem za tamten okres kiedy byłam bezrobotną?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika