Prawo do zasiłku dla bezrobotnych dla młodocianego

Pytanie:

Syn, został zarejestrowany jako osoba bezrobotna 1.08.2006 bez prawa do zasiłku. Wcześniej był w służbie zasadniczej od 1.02.2006 do 28.07.2006r. Został przedterminowo zwolniony z powodu zakażenia żółtaczką, być może z winy wojska. Spędził więc mniej niż 240 uprawniających do zasiłku dni a mianowicie 178, jeśli dobrze liczę. Jednak UP moim zdaniem nie wziął pod uwagę, że wcześniej był zatrudniony jako uczeń. Miał podpisaną Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego jako cukiernik od 2.09.2002r. do 31.08.2005r. Jeśli więc podliczyć dni w okresie 18 m-cy poprzedzających dzień rejestracji to wyjdzie nawet więcej niż 365 wymaganych dni do uzyskania prawa do zasiłku. Czy można w ten sposób sumować dni zasadniczej służby wojskowej i dni kiedy się pracowało jako uczeń w celu przygotowania zawodowego? Syn uzyskiwał bardzo niskie wynagrodzenie liczone jako procent od przeciętnego m-cznego wynagrodzenia w gosp. narodowej w poprzednim kwartale. jednak może są tu jakieś preferencje dla młodocianych pracowników? Jest też art. 71 ust 2 pkt 4 który mówi: \" nie wymienione w ust. 1 pkt 2, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Czy podstawą wymiaru składek w przypadku pracy młodocianego powinno być takie minimalne wynagrodzenie? W jakim ewentualnie dokumencie mogę sprawdzić ile ta podstawa wymiaru składek wynosiła? Tzn. na jakim formularzu ZUS, czy coś w tym rodzaju?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 71 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prawo do zasiłku przysługuje osobie, która spełnia wymienione w ustawie warunki. Jednym z tych warunków jest zatrudnienie (na  warunkach wskazanych w ustawie)  w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni. Natomiast zgodnie z art. 71 ust. 2,  do 365 dni, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się również okresy zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm. test); 
Z kolei ust. 4 cytowanego artykułu stanowi, że  prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i przypadał w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy. 
Naszym zdaniem, wskazane powyżej normy należy rozumieć jako odrębne podstawy prawne, a to ze względu na ich umiejscowienie w art. 71. Pierwsza z nich bowiem znajduje się bowiem w ustępie mówiącym o możliwości zaliczenia okresu przebywania w wojsku do okresu 365 dni, druga norma, naszym zdaniem stanowi natomiast samoistną podstawę  do ubiegania się o zasiłek.
W związku z powyższym, naszym zdaniem, można w okresie 365 dni uwzględnić okres przebywania w wojsku.
W tym miejscu powstaje jednak pytanie, czy okres zatrudnienia młodocianego na umowę w celu przygotowania zawodowego  może być  uwzględniony  dla celów uzyskania zasiłku dla bezrobotnych.
Zgodnie bowiem z art. 71 ust. 1, by mieć prawo do zasiłku, dana osoba powinna być, między zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art. 105; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni.

Można również dodać, że do tego okresu dolicza się, okresy  niewymienione w ust. 1 pkt 2, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę; 
 
Z pytania wynika, że najprawdopodobniej umowa z Pańskim synem opiewała na niższą kwotę, na co zezwalają przepisy dotyczące młodocianych. Zgodnie z nimi, młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Stosunek procentowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wynosi:

 

 • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%,

 • w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%,

 • w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%.

Jeżeli tak było w istocie i od tej niższej podstawy były opłacane składki,  to n brak jest podstawy, by uwzględnić ten okres  dla przyznania zasiłku na zasadzie art. 71. 

Można również dodać, że jeżeli syn miałby uprawnienie do zasiłku, to zgodnie z art. 72 ust. 4 ustawy, umowa zawarta w celu przygotowania do zawodu miałaby wpływ na wysokość i długość pobierania tego zasiłku.

Jeżeli istnieje  taka możliwość, można zwrócić się do pracodawcy, by przedstawił dane dotyczące odprowadzanych składek. Jeżeli nie ma takiej możliwości, można zwrócić się do ZUS.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 10.6.2015

  Zasiłek dla bezrobotnych - komu przysługuje 2015

  Wysokość zasiłku dla bezrobotnych nie jest taka sama dla wszystkich osób, którym przysługuje prawo do tego zasiłku. Kwota zależna jest od stażu pracy uprawnionego. Sprawdź, jak oblicza (...)

 • 23.7.2010

  Przedłużenie zasiłku chorobowego

  Zdarza się, że pracownik zapadnie na chorobę szczególnie długotrwałą i poważną, a okres trwania niezdolności do pracy takiego pracownika będzie dłuższy od okresu pobierania zasiłku (...)

 • 20.10.2017

  Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

  Prawo do zasiłku będziesz miał od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli nie ma dla Ciebie propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania (...)

 • 17.10.2017

  Kto może otrzymać dodatek aktywizacyjny?

  Dodatek aktywizacyjny to świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i mającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku (...)

 • 12.9.2016

  Zasiłek pogrzebowy - kiedy i komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

  Śmierć jest dla każdego, a szczególnie dla członków rodziny wydarzeniem dramatycznym i bolesnym. Oprócz cierpień zwiazanych z utrata bliskieuj osoby, rodzina zmarłego musi stawić (...)