Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego

Pytanie:

Kto jest uprawniony do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego i jaki jest tryb załatwiania związanych z tym formalności ?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego regulują przepisy ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 świadczenia rodzinne (a więc m. in. zasiłek pielęgnacyjny) przysługują:

 • obywatelom polskim
 • cudzoziemcom:
  • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 
  • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, 
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Przysługuje on:

 1. niepełnosprawnemu dziecku
 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 
 3. osobie, która ukończyła 75 lat,

chyba  że członkowi rodziny w/w osób przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. 

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego od dnia 1 listopada 2009 roku wynosi 153,00 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie oraz osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. 

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do otrzymania zasiłku.

Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:  

 1. osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu oraz w razie potrzeby nazwę organu rentowego wypłacającego emeryturę lub rentę, numer emerytury lub renty lub numer konta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 
 2. dzieci pozostających na utrzymaniu osoby występującej o przyznanie zasiłku, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny. 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:  

1) zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez właściwy urząd skarbowy, zawierające informacje o:  

a) wysokości dochodu, 
b) wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, 
c) wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku, 
d) wysokości należnego podatku; 

2) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów; 

3) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o:  

a) wysokości dochodu, 
b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne, 
c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, 
d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, 
e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku; 

4) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym:  

a) dokument stwierdzający wiek dziecka, 
b) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, 
d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację
e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, 
f) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej, 
g) zaświadczenie z urzędu pracy o braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej dla osoby ubiegającej się o dodatek,
h) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

emilia

2.11.2009 17:30:26

Re: Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego

dzien dobry mampytanie, mam syna o znacznej niepelnospr. 5 dni w tygodniu przebywa w internacie za ktory nie place czy moge sie starac dla niego o zasilek pielegnacyjny? zaznaczam ze co tydzien jest w domu, a takze wszystkie dni wolne od nauki. prosze o odpowiedz.

JK

23.9.2009 10:55:33

Re: Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego

Coś mi tu nie pasuje. Do ZUS-u, to raczej o dodatek pielęgnacyjny, a o zasiłek to do0 Burmistrza miasta, wójta bądź Prezydenta, bo to oni ustalają uprawnienia do tego rodzaju świadczenia. Autor artykułu najwyraźniej nie odróżnia zasiłku pielęgnacyjnego od dodatku pielęgnacyjnego.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY