e-prawnik.pl Porady prawne

Procedura okresowej oceny pracowników samorządowych

Pytanie:

Jak wygląda procedura okresowej oceny pracowników samorządowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Procedura okresowej oceny pracowników samorządowych

13.4.2011

    Zgodnie z art. 27. 1. ustawy o pracownikach samorządowych pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, podlega okresowej ocenie. Oceny na piśmie dokonuje bezpośredni przełożony pracownika samorządowego, nie rzadziej niż raz na 2 lata i nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Ocena dotyczy wywiązywania się przez pracownika samorządowego z obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku oraz obowiązków określonych w art. 24 i art. 25 ust. 1 (a więc, między innymi, wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami, sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego). Bezpośredni przełożony niezwłocznie doręcza ocenę pracownikowi samorządowemu oraz kierownikowi jednostki, w której pracownik jest zatrudniony. Pracownikowi samorządowemu od dokonanej oceny przysługuje odwołanie do kierownika jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, w terminie 7 dni od dnia doręczenia oceny, rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia wniesienia. W przypadku uwzględnienia odwołania ocenę zmienia się albo dokonuje się oceny po raz drugi. W piśmiennictwie wskazuje się, że przepis nie przewiduje odwołania od oceny sporządzonej po raz drugi na skutek wniesionego odwołania. Odmienne stanowisko zaprezentowano jednak w orzecznictwie, przyjmując, że brak przepisu umożliwiającego odwołanie się do sądu pracownika, który otrzymuje negatywną ocenę, nie oznacza niedopuszczalności drogi sądowej. Stąd możliwe jest kwestionowanie negatywnej oceny okresowej, bez potrzeby oczekiwania na drugą negatywną ocenę, i następnie rozwiązanie stosunku pracy (postanowienie SN z 4 lutego 2009 r., II PK 226/08, LexPolonica nr 1999357, „Wspólnota" 2009, nr 13, s. 44). Sąd Najwyższy uznał więc, że choć przepisy o pracownikach samorządowych nie przewidują takiej możliwości, lokalni urzędnicy mogą się odwołać do sądu od negatywnej oceny przełożonego. W przypadku uzyskania przez pracownika samorządowego negatywnej oceny, ponownej jego oceny dokonuje się nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny. Uzyskanie ponownej negatywnej oceny, skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę, z zachowaniem okresów wypowiedzenia. Ocena pracownika przez pracodawcę stanowi jeden z prawnych instrumentów kontroli jakości wypełniania obowiązków pracowniczych. Może mieć ona charakter oceny ad hoc, stosowanej na bieżąco i niewymagającej szczegółowej regulacji prawnej lub oceny okresowej, jako zinstytucjonalizowanej formy systemu zapewniania jakości pracy, opartej na określonych uregulowaniach prawnych (J. Stelina, Okresowe oceny kwalifikacyjne pracowników samorządowych. ST 2007/7-8/17, s. 18).


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ