Prowadzenie strzelnicy

Pytanie:

"Jestem obywatelem niemieckim. Posiadam kilka kusz. Chciałbym te kusze wykorzystać do działalności gospodarczej w Polsce. O ile się orientuję, są duże problemy z pozwoleniem na posiadanie kuszy (pozwolenie na broń). Do kogo mam się zwrócić, aby otrzymać poparcie, gdyż chcę stworzyć kilka miejsc pracy. W Republice Czeskiej widziałem taką działalność. Kusze będą tak zabezpieczone, że nie będzie innej możliwości, jak tylko strzelanie w kierunku wybranego celu (tarczy). Co mam zrobić, żeby otrzymać pozwolenie na działalność gospodarczą z wykorzystaniem kusz? "

Odpowiedź prawnika: Prowadzenie strzelnicy

Kusza jako broń cięciwowa podlega rygorom ustawy o broni i amunicji (art. 4 ust. 1 pkt 4 lit b u.b.a.). Jako broń, która jest zdolna do rażenia celów na odległość, kusze mogą być używane w celach szkoleniowych i sportowych tylko na strzelnicach (art. 45 u.b.a.). Strzelnica musi spełniać pewne rygory wynikające z ustawy, dotyczące lokalizacji (nie może ona naruszać wymogów związanych z ochroną środowiska i musi wykluczać możliwość wydostania się poza obręb strzelnicy pocisku wystrzelonego z broni ze stanowiska strzeleckiego w sposób zgodny z regulaminem strzelnicy). Musi posiadać regulamin, określający zasady bezpieczeństwa. Podlega on zatwierdzeniu w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 46 i 47 u.b.a.). Wzorcowy regulamin strzelnicy jest zamieszczony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

Podmiotowi prowadzącemu strzelnicę można wydać pozwolenie na broń na okaziciela, czyli tzw. świadectwo broni (art. 9 ust. 8 i art. 29 ust. 1 pkt 3 u.b.a.). Wydaje je właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendant wojewódzki Policji. Oznacza to, że strzelnica musi już istnieć (spełniać ustawowe warunki lokalizacji, mieć zatwierdzony regulamin itd.) w chwili ubiegania się o pozwolenie.

Także osoby zatrudnione na strzelnicy mogą zostać dopuszczone do posiadania broni w czasie wykonywania swoich zadań na podstawie decyzji właściwego organu Policji. Muszą one zdać egzamin znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią (art. 16 ust. 1 u.b.a.) i spełniać warunki określone w art. 15 ust. 1-5. Zgodnie z tym przepisem, pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

 1. niemającym ukończonych 21 lat, przy czym na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich;
 2. z zaburzeniami psychicznymi lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;
 3. wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;
 4. uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;
 5. nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu albo wobec których toczy się postępowanie karne o popełnienie takich przestępstw.

Osoba ubiegająca się o nie musi przedłożyć orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionych: lekarza i psychologa, stwierdzające, że nie należy ona do osób wymienionych w punktach 2-4, i potwierdzające, że może ona dysponować bronią.

Ponadto - broń i amunicję należy przechowywać w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych (art. 32 ust. 1 u.b.a.), to znaczy w specjalnie do tego przystosowanym pomieszczeniu - magazynie broni. Klucze do magazynu może posiadać kierownik strzelnicy lub upoważniona przez niego pisemnie osoba, dopuszczona do posiadania broni (magazynier). Kwestie te reguluje §2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

Zgodnie z §3 rozporządzenia, magazyn broni powinien spełniać następujące warunki:

 1. posiadać podręczny sprzęt gaśniczy,
 2. posiadać specjalne zabezpieczenia, w tym:
 3. a) drzwi obite blachą stalową o grubości co najmniej 2 mm, posiadające blokadę przeciwwyważeniową oraz zamknięcie na co najmniej 2 zamki atestowane i zasuwę drzwiową zamykaną na kłódkę atestowaną; dopuszcza się zamiennie montaż drzwi metalowych antywłamaniowych, atestowanych,
  b) okna osłonięte siatką stalową o wymiarach oczek 10 x 10 mm, wykonaną z drutu o średnicy nie mniejszej niż 2,5 mm, oraz na stałe zamocowanymi w murze kratami wykonanymi z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm lub płaskowników stalowych o przekroju poprzecznym nie mniejszym niż 8 mm x 30 mm; odstęp między prętami w kracie nie powinien przekraczać wymiarów 120 mm x 120 mm, a płaskowników - 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie; dopuszcza się zamiennie montaż atestowanych szyb specjalnych, w szczególności kuloodpornych, w odpowiedniej klasie, odpornych na przebicie i rozbicie, zamocowanych trwale w otworach okiennych, bez możliwości otwierania,
  c) wyposażenie w urządzenia i systemy alarmowe,

 4. być objęty całodobową ochroną.

Więcej informacji na temat form prowadzenia działalności gospodarczej znajdzie Pan w artykule: Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika