Przeciwdziałanie udzieleniu koncesji

Pytanie:

Jestem jednym z właścicieli działek, na których powstają domy mieszkalne. Teren zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony był w 2009 roku na budowę domów jednorodzinnych. Okazuje się jednak, iż w sąsiedztwie ktoś stara się o koncesję na wydobywane piasku. Odległość od najbliższego budynku nie wynosi nawet 100 metrów. Wokół na bieżąco powstają nowe domy mieszkalne nieświadome tego, że za chwilę krajobrazowy może zostać urozmaicony kopalnią. Dla nas mieszkańców oznacza to jedno: hałas, zeszpecenie uroku krajobrazu. Nie po to wielu z nas przeniosło się na wieś by zamieszkać w sąsiedztwie kopalni. Dodam jeszcze, że w promieniu 8 km istnieją już dwie kopalnie. Na szczęście z uwagi na odległość nie są dla nas obciążeniem. Czy starosta bądź marszałek województwa wydając zgodę na koncesję osobie zainteresowanej musi liczyć się ze zdaniem mieszkańców okolicznego terenu? Czy właściciele działek mają możliwość prawną, by nie dopuścić do powstania kopalni?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kopaliny dzielą się na podstawowe i pospolite. Do kopalin podstawowych należą: piaski formierskie i szklarskie, natomiast inne piaski należą do kopalin pospolitych.

Koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych, jeżeli jednocześnie spełnione są odpowiednio następujące wymagania:

-         obszar zamierzonej działalności nie przekroczy powierzchni 2 ha

-         wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3

-         działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych,

udziela starosta.

Koncesji na wydobywanie kopalin podstawowych i pospolitych w większej skali, udziela marszałek województwa.

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wydobywania kopalin wymaga uzyskania koncesji.

Do uzyskania koncesji potrzebne jest przejście odpowiedniej procedury. Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin podstawowych wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw gospodarki. Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin wymaga uzgodnienia z właściwym wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta. Uzgodnienie następuje na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego ( art. 28), stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie. Jednak zgodnie z orzecznictwem NSA ( wyrok NSA sygn. II GSK 504/2008), interes prawny powinien znajdować podstawę w przepisach prawa materialnego. Podmiot, dla którego z przepisów prawa materialnego nie wynikają żadne uprawnienia lub obowiązki nie ma przymiotu strony w rozumieniu art. 28 kpa. Przepisy prawa geologicznego i górniczego nie dają takiej podstawy właścicielom sąsiednich działek. Oznacza to, że nie będzie mógł Pan być stroną postępowania o udzielenie temu podmiotowi koncesji, a co za tym idzie organ udzielający koncesji nie będzie musiał liczyć się ze zdaniem mieszkańców.

Udzielenie koncesji na wydobycie wymaga uzgodnienia z właściwym wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta. Mieszkańcy mogą więc wpłynąć na udzielenie koncesji przez wpływ na władze gminy.

Podmiot, który ubiega się o koncesję będzie musiał jeszcze uzyskać pozwolenie na budowę i dokonać zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z orzecznictwem NSA ( wyrok NSA sygn. II GSK 100/2006), właściciele nieruchomości są traktowani jako strony w postępowaniu administracyjnym dotyczącym: spraw z zakresu prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego. W tych postępowaniach mogliby wziąć udział jako strony, mieliby wtedy możliwość wypowiedzenia się i ich interesy mogłyby zostać wzięte pod uwagę przez organ.

Ponadto jeśli przedsiębiorca uzyska koncesję, pomyślnie przeprowadzi pozostałe postępowania i rozpocznie wydobywanie kopalin, mieszkańcy będą mogli mieć wobec niego pewne roszczenia. Zgodnie z art. 144 kc przedsiębiorca nie może zakłócać korzystania z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Wskazana okolica została przeznaczona pod budowę domków jednorodzinnych, przez co tolerancja dla działalności tego przedsiębiorcy będzie niższa. Mieszkańcy będą mogli wystąpić o pewne ograniczenia w wykonywaniu przez niego działalności gospodarczej np. ograniczenie hałasu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: