Przedawnienie karalności przestępstwa

Pytanie:

Prokuratura w X podejrzany o przestępstwo z art.291 § 1 KK. Dokonane listopad 2000 do czerwca 2001. Był dozór 3 razy w tygodniu, zerwany samowolnie w grudniu 2001 r. Prokuratura w Y, podejrzany o przestępstwo z art.258 § 2 KK w zw. z art. 65 KK; art 291 § 1 KK w zw. z art. 65KK; art 291 § 1 KK w zw. z art. 65KK; art 229 § 3 KK w zw .z art. 65KK; dokonane od grudnia 1998 do grudnia 2000. Oficjalnie nigdy nie poinformowany. Interesuje mnie kiedy ulega to przedawnieniu, podstawy prawne i czy policja lub prokuratura może zmienić artykuł, przez co przedawnienie być może biegnie na nowo, lub zawiesić postępowanie, przez co być może nie biegnie okres przedawnienia.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 101 kodeksu karnego (kk) karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

 1. 30 - gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,

 2. 20 - gdy czyn stanowi inną zbrodnię,

 3. 15 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,

 4. 10 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,

 5. 5 - gdy chodzi o pozostałe występki.

Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.

W wypadkach przewidzianych powyżej, jeżeli dokonanie przestępstwa zależy od nastąpienia określonego w ustawie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił.

Warto również wskazać na przepis art. 103 kk, zgodnie z którym, nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat:

 1. 30 - w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat albo karę surowszą, 

 2. 15 - w razie skazania na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 5 lat, 

 3. 10 - w razie skazania na inną karę. 

Bieg terminu przedawnienia czynu ciągłego (określonego w art. 12 kk) - a z takim mamy do czynienia w niniejszej sprawie - rozpoczyna się od zakończenia ostatniego zachowania objętego znamieniem ciągłości Należy zaznaczyć, że o długości terminów przedawnienia karalności decyduje ustawowe zagrożenie określone w części szczególnej Kodeksu karnego, a nie kara, jaka może być sprawcy faktycznie wymierzona.

W związku z faktem, że karalność przestępstwa:

 • z art. 291 § 1 kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 5 lat, jego karalność ustanie po upływie 10 lat od jego popełnienia;

 • z art. 258 § 2 kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 8 lat, jego karalność ustanie po upływie  15 lat od jego popełnienia;

 • z art. 229 § 3 kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10, jego karalność ustanie po upływie 15 lat pozbawienia wolności.

W opisanym stanie faktycznym ma również znaczenie przepis art. 102 kk, zgodnie z którym jeżeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa określonego w § 1 pkt 1-3 (w niniejszej odpowiedzi będą to pkt 1-4) ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach - z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu. Wszczęcie postępowania przeciwko osobie następuje z chwilą przedstawienia jej zarzutu.

W niniejszej sprawie przepis ten będzie miał bardzo istotne znaczenie, albowiem okres przedawnienia karalności nie biegnie od momentu wszczęcia postępowania przeciwko osobie podejrzanej.

Jak wynika z opisu sytuacji, postępowania przeciwko podejrzanemu zostało już wszczęte (przyjmujemy, że zarzuty zostały przedstawione) i jeszcze nie zakończyło się, a w związku z tym termin przedawnienia karalności uległ przerwaniu - nie biegnie. Po zakończeniu postępowania np. poprzez umorzenie, termin ten będzie biegł na nowo w sposób określony w art. 102 kk. Jeżeli jednak postępowania zakończy się wyrokiem skazującym, termin przedawnienia karalności będzie bezprzedmiotowy, albowiem sprawca zostanie ukarany. W tym przypadku zastosowanie znajdzie termin przedawnienia wykonania kary z art. 103 kk.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: