Przedłużenie ważności wizy Schengen

Pytanie:

Czy aby przedłużyć ważność wizy Schengen obywatel kraju niebędącego członkiem UE musi powrócić na terytorium swojego państwa?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wizę Schengen wydaje lub odmawia jej wydania konsul (art. 35 ustawy o cudzoziemcach), natomiast organem właściwym do przedłużenia wizy Schengen jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca (art. 44 ust. 1 u.cudz.). Oznacza to, że w przypadku utraty ważności dotychczasowej wizy z powodu upływu terminu na jaki została wydana konieczne byłoby zwrócenie się do konsula o wydanie nowej wizy. Jednakże przed upływem tego terminu możliwe jest złożenie wniosku o przedłużenie wizy i wówczas przepisy nie przewidują konieczności powrotu na terytorium państwa, którego posiadacz wizy jest obywatelem.

Wymogi dotyczące wniosku o przedłużenie wizy Schengen zawarte są w art. 42 u.cudz. Przede wszystkim wniosek taki musi zostać złożony co najmniej 3 dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie. Wyjątkiem byłaby sytuacja, gdyby podstawą do przedłużenia wizy była siła wyższa, względy humanitarne lub gdyby osoba, której dotyczy wniosek, przebywała w szpitalu – wówczas wniosek można by było złożyć w ostatnim dniu pobytu oznaczonym w wizie.

Dotrzymanie przewidzianego w ustawie terminu jest bardzo istotne, gdyż wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania (art. 43 ust. 1).

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Podstawowe informacje o wizach

  Np. jednolita wiza Schengen jest ważna na obszarze strefy Schengen i uprawnia do pobytu na terytorium wszystkich państw tej strefy. Długość pobytu lub pobytów nie może przekraczać 90 (...)

 • Lista państw, z którymi Polska zawarła porozumienie o ruchu bezwizowym

  Poniżej prezentujemy listę państw, z którymi Polska podpisała porozumienia o ruchu bezwizowym. Obywatele polscy mogą bez konieczności posiadania wizy wjechać na terytorium tych państw i przebywać (...)

 • Kto z państw trzecich może przyjechać do Polski?

  Sprawdź, na jakich zasadach cudzoziemcy z państw trzecich (czyli spoza Unii Europejskiej i EOG czy Szwajcarii) mogą wjechać do Polski.  

 • Sąd Najwyższy rozpoznaje protesty wyborcze

  W ostatnich dniach Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych kontynuował rozpoznawanie protestów wyborczych przeciwko ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego (...)

 • Zmiany w Kodeksie wyborczym

  Celem zmian jest wprowadzenie korekt w regulacjach dotyczących składów Sądu Najwyższego rozpoznających sprawy z zakresu prawa wyborczego. Nowelizacja zakłada, że o ważności wyborów (...)

NA SKÓTY