Przeglądanie akt sprawy - postępowanie karne

Pytanie:

W 2002 roku, będąc w związku małżeńskim, sprzedaliśmy wraz z żoną mieszkanie własnościowe. Mieszkanie kupiła nasza znajoma. Po pewnym czasie okazało się, że żona w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ma szereg zobowiązań - firmy zaczęły podawać ją do sądu i uzyskiwać pozytywne wyroki ale nie miały możliwości wyegzekwowania należności. Jedna z nich, bądź też komornik (tego nie wiem) wniosła sprawę do prokuratury w kontekście zbycia mieszkania własnościowego. Prokuratura chyba przeprowadziła dochodzenie (posiadam numer sprawy z policji jak i prokuratury) i śledztwo chyba umorzyła bo do dziś niema żadnych sygnałów w tej sprawie. W sprawie była przesłuchiwana żona jak i nabywca mieszkania (nabywca - było napisane, że w charakterze świadka). Czy nabywca był stroną w postępowaniu i może wnioskować o udzielenie wglądu do akt w prokuraturze i wykonanie kopi lub odpisów?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przedstawiona sytuacja dotyczy postępowania przygotowawczego. Zgodnie z przepisem art. 299 kodeksu postępowania karnego, stronami w postępowaniu przygotowawczym są pokrzywdzony i podejrzany. Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Może on wystąpić także w innej procesowej roli - świadka, jeżeli zostanie wezwany do złożenia zeznań.

Za podejrzanego uważa się natomiast osobę, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów, albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego.

Przepis art. 156 kpk reguluje natomiast zagadnienie dostępu do akt sprawy, tak w postępowaniu sądowym jak i przygotowawczym. § 5 niniejszego artykułu wskazuje, że jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, w toku postępowania przygotowawczego stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów i kserokopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kserokopie tylko za zgodą prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Za zgodą prokuratora akta w toku postępowania przygotowawczego mogą być w wyjątkowych wypadkach udostępnione innym osobom.

Zgodę na przeglądanie akt, sporządzanie kserokopii i odpisów (zwykłych i uwierzytelnionych) wydaje więc zawsze prokurator.

Aby uzyskać dostęp do akt sprawy niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku do prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym przysługuje stronom zażalenie, na zarządzenie prokuratora zażalenie przysługuje do prokuratora bezpośrednio przełożonego.

W przedstawionej sytuacji, nabywca mieszkania nie jest stroną postępowania, a więc nie jest uprawniony do złożenia w/w wniosku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: