Przejęcie spółki a prawa i obowiązki pracownika

Pytanie:

"Istniejąca od kilku lat spółka cywilna została przejęta w całości przez niedawno utworzoną spółkę akcyjną. Pracownicy na 7 tygodni przed przejęciem majątku spółki cywilnej otrzymali zawiadomienie, iż na wskutek przejęcia, stają się pracownikami spółki akcyjnej, na takich samych zasadach pracy i płacy jak do tej pory. Z posiadanej wiedzy wynika, iż nowy pracodawca zamierza w najbliższym czasie zmienić zakresy obowiązków pracownikom zajmującym kierownicze stanowiska. Jakiego rodzaju skutki stwarza taka sytuacja dla pracownika zajmującego kierownicze stanowisko: czy zmienia się jego zakres odpowiedzialności materialnej wobec pracodawcy? Jaki w tej sytuacji jest rzeczywisty termin wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i czy przysługuje z tego tytułu odprawa?"

Odpowiedź prawnika: Przejęcie spółki a prawa i obowiązki pracownika

Zgodnie z art. 23[1] kodeksu pracy, razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie. Jeżeli u pracodawców, o których mowa powyżej nie działają zakładowe organizacje związkowe, dotychczasowy i nowy pracodawca informują na piśmie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania; przekazanie informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.

W przedstawionym stanie faktycznym, spółka przejmująca spełniła warunki wskazane w w/w przepisie.

Jeżeli dotychczas w zakładzie pracy przysługiwały odprawy dla pracowników, wówczas po przejęciu zakładu pracy przez nowego pracodawcę, świadczenia te nadal przysługują pracownikom, chyba że nowy pracodawca na podstawie wypowiedzenia warunków pracy i płacy zlikwiduje prawo do odprawy pracowniczej. To samo dotyczy odpowiedzialności materialnej. Dopóki nie zostanie ona zmieniona w drodze wypowiedzenia zmieniającego, to istnieje w takiej postaci, jak w spółce cywilnej.

W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Wypowiedzienie umowy o pracę na czas nieokreślony może także nastąpić na ogólnych zasadach, przy czym staż pracy w spółce cywilnej będzie się oczywiście zaliczał do stażu, od którego uzależniona jest długość okresu wypowiedzenia.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika