e-prawnik.pl Porady prawne

Przesłuchanie strony pozwanej przed sądem pracy

Pytanie:

Sąd pracy rozpatruje pozew o ustalenie stosunku pracy osoby, która przepracowała w jednej z agencji ochrony kilka lat bez umowy o pracę, z całym ujemnym bagażem takiego zatrudnienia. Jedynym dowodem powoda są zeznania świadków (dawnych współpracowników - ochroniarzy). W odpowiedzi na pozew, pełnomocnik pozwanej agencji wnioskuje m. in. o wezwanie na świadka właściciela tej agencji nie wymienionego w pozwie z nazwiska. Czy jest dopuszczalne i możliwe powołanie takiego świadka (strona pozwana)? Jeśli tak - jakie konsekwencje dla powoda wiążą się z ewentualnym przyjęciem wniosku strony pozwanej przez sąd?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przesłuchanie strony pozwanej przed sądem pracy

13.9.2006

W postępowaniu przed sądem, także przed sądem pracy, fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie mogą być dowodzone wszelkimi dostępnymi środkami, przewidzianymi w kodeksie postępowania cywilnego, a do sądu należy ocena ich wiarygodności. Podobnie rzecz wygląda z punktu widzenia strony pozwanej - może ona powoływać się przed sądem na wszelkie dowody przewidziane przepisami prawa w celu ochrony swych interesów. Jednym ze środków dowodowych może być przesłuchanie w charakterze strony. Ten środek dowodowy przewidziany jest w art. 299 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub w ich braku pozostały nie wyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, sąd dla wyjaśnienia tych faktów zarządzi dowód z przesłuchania stron. Za osobę prawną sąd przesłuchuje osoby wchodzące w skład organu uprawnionego do jej reprezentowania, przy czym sąd decyduje, czy przesłuchać wszystkie te osoby, czy też tylko niektóre z nich. Strona pozwana nie wystąpi zatem przed sądem w charakterze świadka, lecz w charakterze strony. Gdy chodzi zaś o konsekwencje dla powoda - trudno je przewidzieć. Ocena należeć będzie do sądu, który oceni wagę powoływanych przez pozwanego twierdzeń, ich prawdziwość, rzetelność wedle ogólnej reguły, w myśl której sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Dopiero bowiem po zebranie pełnego materiału dowodowego w sprawie, o której mowa w pytaniu, okaże się, czy przesłuchanie strony pozwanej miało swoje konsekwencje - negatywne lub pozytywne - dla powoda.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ