Prawo pracy: Spory pracownicze

Komisja pojednawcza - do rozwiązania sporów pracowniczych

Komisja pojednawcza - do rozwiązania sporów pracowniczych

29.7.2018

Komisja pojednawcza to specjalny organ ochrony prawnej, powołany do ugodowego załatwiania sporów o roszczenia pracowników ze stosunku pracy. Jest to organ tworzony w zakładzie pracy fakultatywnie, czyli nieobowiązkowo. Mogą zwracać się do niego pracownicy o przeprowadzenie mediacji (...)

W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

W jaki sposób uniknąć rozwiązania umowy o pracę?

11.3.2018

Kryzys i związane z nim osłabienie gospodarki sprawiają, że firmy osiągają coraz niższe obroty. Skoro spada sprzedaż, to tym samym spada zapotrzebowanie na siłę roboczą. Aby obniżyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej i w ten sposób utrzymać się na rynku pracodawcy starają (...)

Jak rozstrzygnąć spory pracownicze?

Jak rozstrzygnąć spory pracownicze?

13.10.2017

Spory z zakresu prawa pracy rozstrzygają sądy pracy. Kodeks pracy stanowi jednak, że pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu.

Wartość przedmiotu sporu przy dochodzeniu roszczeń pracowniczych

Wartość przedmiotu sporu przy dochodzeniu roszczeń pracowniczych

10.6.2016

Dochodzenie roszczeń pracowniczych na gruncie postępowania cywilnego wymaga spełnienia szeregu wymogów formalnych ustanowionych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.). Do wymogów takich zaliczyć należy (...)

Strajk

Strajk

7.6.2013

Strajk polega na zbiorowym powstrzymywaniu się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się (...)

Rozwiązywanie sporów zbiorowych - akcja protestacyjna

Rozwiązywanie sporów zbiorowych - akcja protestacyjna

18.7.2011

Mało kto nie narzeka na swoją pracę. Konkretniej rzecz ująwszy na warunki w niej panujące. Albo (a może w szczególności) na wysokość swojego wynagrodzenia. Często domagamy się zmian i lepszego traktowania. A co jeśli pracodawca ignoruje nasze prośby i petycje? Czy jeżeli ewidentnie łamie (...)

Zasady rozpatrywania spraw przez sądy pracy

Zasady rozpatrywania spraw przez sądy pracy

6.5.2011

Sądy pracy oraz sądy pracy i ubezpieczeń społecznych nie są odrębnymi szczególnymi organami wymiaru sprawiedliwości, tylko wyodrębnionymi wewnętrznie jednostkami organizacyjnymi (wydziałami) sądów rejonowych i okręgowych. Korzystają one z pewnej autonomii, a także odrębności (...)

Szkoda wyrządzona pracodawcy przez pracownika - opinia prawna

Szkoda wyrządzona pracodawcy przez pracownika - opinia prawna

21.11.2008

Pracodawca ma obowiązek wskazać w piśmie rozwiązującym umowę o pracę bez wypowiedzenia przyczyny jej rozwiązania. Nie może jednak poprzestać na podaniu samej podstawy prawnej np. ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracownika i popełnienie przestępstwa. Musi wskazać, o jaki (...)

Co może być przyczyną wypowiedzenia - opinia prawna

Co może być przyczyną wypowiedzenia - opinia prawna

1.9.2008

Zgodnie z art. 44 Kodeksu Pracy możliwe jest wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę do Sądu Pracy, w przypadku, gdy pracownik uważa, iż jest to wypowiedzenie nieuzasadnione. Jeżeli umowa o pracę jest zawarta na czas nieokreślony, art. 45 § 1 Kodeksu (...)

Pozakodeksowe obowiązki członków zarządu spółki

Pozakodeksowe obowiązki członków zarządu spółki

4.9.2007

Na członka zarządu spółki, prócz obowiązków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, nałożone są liczne obowiązki wynikające z ustaw szczególnych. Artykuł niniejszy stanowi syntezę głównych, pozakodeksowych obowiązków członków (...)

Wycofać pozew przeciwko pracodawcy - opinia prawna

Wycofać pozew przeciwko pracodawcy - opinia prawna

6.1.2005

Do cofnięcia pozwu znajdzie zastosowanie przepisy art. 203 § 1 kodeksu postępowania cywilnego a dotyczący cofnięcia pozwu zgodnie, z którym dla cofnięcia pozwu będzie wymagana zgoda pozwanego. Stanowi on mianowicie, pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, (...)

Właściwość sądu pracy - opinia prawna

Właściwość sądu pracy - opinia prawna

1.12.2004

Zgodnie z art. 44 Kodeksu pracy możliwe jest wniesienie odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę do Sądu Pracy, jeżeli pracownik uważa, iż to wypowiedzenie jest nieuzasadnione. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia (...)