e-prawnik.pl Porady prawne

Zmiana powództwa przed sądem pracy

Pytanie:

Mam uprawnienia do obniżonego wieku emerytalnego 60 lat. Jestem mężczyzną i mam 58 lat i pół roku. Pracodawca wypowiedział mi umowę o pracę, mimo że związek zawodowy, którego jestem członkiem nie wyraził na to zgody. Przesłanki wypowiedzenia są moim zdaniem nieprawdziwe, dodatkowo wypowiedzenie wręczyła mi osoba (kierownik), która moim zdaniem nie ma takich uprawnień. Nie zgadzając się z wypowiedzeniem złożyłem pozew do sądu pracy o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne i ustalenie pracodawcy. Wypowiedzenie mam od 1 października do końca grudnia 2005 r. Sytuacja w mojej \"firmie\" jest taka, że w zasadzie nie widzę możliwości powrotu do pracy z powodu \"agresywnych\" działań moich przełożonych. Czy w związku z tym mogę zmienić lub dodać nowe roszczenia w stosunku do pracodawcy? \"Agresywność\" moich przełożonych można zakwalifikować do mobbingu, czego będę dowodził przed sądem i na co mam wiele dowodów. W związku zawodowym pełnię funkcję przewodniczącego koła związku. Związek podjął uchwałę o mojej szczególnej ochronie, o czym powiadomił pracodawcę w terminie, ale jak wspomniałem pracodawca robi wszystko, abym nie wrócił do pracy i wiem, że mój powrót będzie dla mnie koszmarem. Jak zmienić, ewentualnie uzupełnić roszczenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zmiana powództwa przed sądem pracy

3.11.2005

W myśl art. 32 Ustawy o związkach zawodowych, pracodawca nie może bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej wypowiedzieć lub rozwiązać stosunku pracy z działaczem związkowym, chyba że dopuszczają to odrębne przepisy (np. w razie upadłości lub likwidacji zakładu pracy na gruncie art. 411 kodeksu pracy). Stanowi on wyraźnie w ustępie pierwszym, iż pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. Krąg chronionych powołanym wyżej przepisem osób obejmuje zatem:

  • członków zarządu zakładowej organizacji związkowej,
  • innych pracowników będących członkiem danej organizacji związkowej upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonujących za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy.

Istotne jest zatem, aby rozważył Pan, czy odpowiada przesłankom określonym powyżej, które chronią przed rozwiązaniem stosunku pracy. Jeżeli nie, nie ma teoretycznie przeszkód, aby pracodawca rozwiązał z Panem stosunek pracy; opinia zakładowej organizacji związkowej (choćby negatywna dla pracodawcy) nie ma wówczas wiążącego, decydującego znaczenia.

Niezależnie od powyższego, art. 45 § 1 kodeksu pracy stanowi, iż w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe; w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu. Przedstawiony przepis określa tzw. roszczenie alternatywne: zarówno sądowi, jak i pracownikowi pozostawiony jest wybór roszczenia, który w możliwie najpełniejszy sposób odpowiadałby zasadom współżycia społecznego. W toku postępowania jest dopuszczalna zmiana powództwa, jeżeli nie wpływa na właściwość sądu (a wypadku opisanych wyżej roszczeń alternatywnych nie wpływa). 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ