e-prawnik.pl Porady prawne

Spory pracownicze porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Spór zbiorowy

  Co może zrobić związek zawodowy w przypadku, kiedy już na etapie mediacji brak możliwości podpisania porozumienia kończącego spór ze względu na rozbieżne stanowiska stron a pracodawca odmawia (...)

  Spór zbiorowy
 • Roszczenia pracownicze

  Witam. Wystąpiłem przeciwko mojemu byłemu pracodawcy z roszczeniem o nieuzasadnione zwolnienie mnie z pracy. Czy mogę oprócz tego wystąpić przeciw niemu z innymi roszczeniami?

  Roszczenia pracownicze
 • Termin przedawnienia roszczeń pracowniczych

  Z jakiem upływam czasu przedawniają się roszczenia pracownicze względem pracodawcy?

  Termin przedawnienia roszczeń pracowniczych
 • Fałszywe dane a odszkodowanie dla pracodawcy

  Czy pracownik, który dopuścił się sfałszowania danych, które przekazał pracodawcy, a na podstawie których został skierowany na szkolenie, ma obowiązek zwrócić pracodawcy koszty szkolenia?

  Fałszywe dane a odszkodowanie dla pracodawcy
 • Ograniczenia czasu pracy nauczyciela zatrudnionego na umowę o pracę do 1/2 etatu

  Jestem nauczycielką, jestem zatrudniona na pełny etat na umowę o pracę. Czy istnieje możliwość ograniczenia czasu pracy na pół etatu?

  Ograniczenia czasu pracy nauczyciela zatrudnionego na umowę o pracę do 1/2 etatu
 • Ochrona przedemerytalna pracownika - wyjątki

  Ograniczenia wynikające z art. 39 k.p., a zatem dotyczące zakazu wypowiadania umów o pracę pracownikom w wieku przedemerytalnym znajdują zastosowanie także do wypowiedzenia wynikających z umowy (...)

  Ochrona przedemerytalna pracownika - wyjątki
 • Uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

  Jak uzasadnić rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę?

  Uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Uchwała Komisji Zakładowej związku zawodowego

  Przed sądem pracy toczy się postępowanie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne. Pracownik, który otrzymał wypowiedzenie utrzymuje, iż był chroniony przed wypowiedzeniem jako osoba szczególnie (...)

  Uchwała Komisji Zakładowej związku zawodowego
 • Ekwiwalent za urlop a przywrócenie do pracy

  Witam. Rozwiązano ze mną umowę o pracę i wypłacono mi ekwiwalent za urlop. Sąd Pracy przywrócił mnie do pracy po okresie trzech miesięcy i nakazał pracodawcy wpłacić zaległe wynagrodzenie. (...)

  Ekwiwalent za urlop a przywrócenie do pracy
 • Kiedy pracownik może strajkować?

  Zatrudniam dwóch pracowników. Pewnego dnia otrzymałem oświadczenie mniej więcej zamknięte w treści, że w salonie nie ma mydła i przerw na papierosa wobec tego od godz. 15-ej będzie strajk. Pracowników (...)

  Kiedy pracownik może strajkować?
 • Wniosek pracownika o przywrócenie terminu

  Interesuje mnie to, jak się powinno pisać pozwy przeciw pracodawcy, jakie wymogi formalne, i jak to jest z dołączaniem wniosku o przywrócenie terminu, czy odrębnie czy razem?

  Wniosek pracownika o przywrócenie terminu
 • Odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy

  Pracownik rozwiązał z pracodawcą umowę o pracę na podstawie art. 55 § 1[1] kodeksu pracy tj. z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków. Zdaniem pracodawcy rozwiązanie (...)

  Odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy
 • Odprawa i odszkodowanie u małego pracodawcy

  Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników dotyczy nie tylko zwolnień grupowych, ale również zwolnień indywidualnych (zastosowanie (...)

  Odprawa i odszkodowanie u małego pracodawcy
 • Dyżur medyczny a odszkodowanie za zwolnienie

  Dyrektor publicznego ZOZ rozwiązał za wypowiedzeniem umowę o pracę na czas określony z ordynatorem jednego z oddziałów szpitala (do końca umowy pozostawało jeszcze 4 lata). Ordynator uważa, iż (...)

  Dyżur medyczny a odszkodowanie za zwolnienie
 • Powództwo o zapłatę wynagrodzenia

  Od dnia 22 grudnia jestem na wypowiedzeniu. Rozwiązałam umowę o pracę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W tym czasie wykorzystuję zaległy urlop i umowa wygasa mi na koniec stycznia (...)

  Powództwo o zapłatę wynagrodzenia
 • Niezawiadomienie PIP o wszczęciu sporu zbiorowego

  Związek Zawodowy wszczął z pracodawcą spór zbiorowy. O tym fakcie pracodawca, zgodnie z obowiązującym prawem, powinien powiadomić PIP. Niestety pracodawca nie uczynił tego. Jakie są skutki prawne (...)

  Niezawiadomienie PIP o wszczęciu sporu zbiorowego
 • Pozew pracownika do sądu pracy

  Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę na czas nieokreślony zarzucając mu nienależyte wywiązywanie się z obowiązków. Miesięczny okres wypowiedzenia upłynął z końcem września. (...)

  Pozew pracownika do sądu pracy
 • Dyskryminacja w zakresie wynagradzania i jej dowód

  W firmie są wyszczególnione poziomy stanowisk w ramach poszczególnych departamentów (począwszy od asystenta, a na dyrektorze skończywszy). Każde ze stanowisk ma opisany zakres obowiązków. Dwie (...)

  Dyskryminacja w zakresie wynagradzania i jej dowód
 • Mediacja przed strajkiem

  Lekarze z publicznego zakładu opieki zdrowotnej weszli w spór zbiorowy z dyrektorem. Prowadzone negocjacje nie przyniosły skutku, podpisano protokół rozbieżności i organizacja związkowa lekarzy (...)

  Mediacja przed strajkiem
 • Zwrot podatku za odszkodowanie od ugody sadowej

  Siostra złożyła do sądu pracy pozew o odszkodowanie (wysokość 1 miesięcznego wynagrodzenia) za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę. W wyniku ugody sądowej pracodawca zobowiązał się (...)

  Zwrot podatku za odszkodowanie od ugody sadowej
 • Ochrona dóbr osobistych pracownika

  Pracodawca skierował w stronę pracownika obraźliwe uwagi na temat jego zachowania w miejscu pracy i związanego z tym wykonywania przez pracownika pracy. Pracownik poczuł się urażony, gdyż odbywało (...)

  Ochrona dóbr osobistych pracownika
 • Właściwość sądu pracy

  Lekarze zatrudnieni w szpitalu wytoczą proces pracodawcy. Aktualnie jest 27 zainteresowanych osób. Wartość przedmiotu sporu w przypadku jednego lekarza wynosi ok. 12 500 zł. Dla wszystkich powodów (...)

  Właściwość sądu pracy
 • Postępowanie przed sądem pracy

  Mój były pracownik został przeze mnie zwolniony w trybie art. 52 kp - bez wypowiedzenia. W związku z tym pozwał mnie do sądu pracy o uznanie tego wypowiedzenia za bezskuteczne i o odszkodowanie (nie (...)

  Postępowanie przed sądem pracy
 • Opłata sądowa od pozwu zbiorowego

  Zamierzam wraz z innymi pracownikami pozwać pracodawcę o to samo roszczenie. Zmierzamy do tego by, np. 50 pracowników reprezentował przed sądem jeden profesjonalny pełnomocnik. Wartość przedmiotu (...)

  Opłata sądowa od pozwu zbiorowego
 • Wydanie wyroku zaocznego w sprawie pracowniczej

  Złożyłam do sądu pracy pozew o zasądzenie odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia z tytułu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w trybie (...)

  Wydanie wyroku zaocznego w sprawie pracowniczej
 • Przesłuchanie strony pozwanej przed sądem pracy

  Sąd pracy rozpatruje pozew o ustalenie stosunku pracy osoby, która przepracowała w jednej z agencji ochrony kilka lat bez umowy o pracę, z całym ujemnym bagażem takiego zatrudnienia. Jedynym dowodem (...)

  Przesłuchanie strony pozwanej przed sądem pracy
 • Koszty procesu w sprawie pracowniczej

  Pracownik wniósł pozew do sądu pracy przeciwko pracodawcy i sprawę przegrał. Do jakich opłat w tym przypadku będzie zobowiązany pracownik? Czy w takim przypadku sąd będzie mógł nakazać zwrot (...)

  Koszty procesu w sprawie pracowniczej
 • Odwołanie się do sądu pracy zwalnianego celnika

  Funkcjonariusz służby celnej został zwolniony ze służby w związku z odmową wykonania decyzji Szefa Służby Celnej w sprawie przeniesienia służbowego z Izby Celnej we Wrocławiu do Izby Celnej (...)

  Odwołanie się do sądu pracy zwalnianego celnika
 • Powództwo wzajemne zakładu pracy

  Czy zakład pracy może wystąpić do sądu pracy z powództwem wzajemnym przeciwko byłemu pracownikowi? Pracownik został zwolniony z pracy bez wypowiedzenia ponieważ w sposób ewidentny działał na (...)

  Powództwo wzajemne zakładu pracy
 • Termin wniesienia pozwu o odszkodowanie

  W jakim terminie należy wnieść do sądu pozew o odszkodowanie przez pracownika w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika z powodu rażącego naruszenia obowiązków pracodawcy?

  Termin wniesienia pozwu o odszkodowanie
 • Opłaty sądowe w sądzie pracy

  Czy w 2006 r. skarżący się pracownik nadal jest zwolniony w sprawach z zakresu prawa pracy z obowiązku ponoszenia opłat sądowych?

  Opłaty sądowe w sądzie pracy
 • Powołanie przyczyn wypowiedzenia w uzasadnieniu

  Pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy wraz z uzasadnieniem. Czy możliwe jest, żeby w czasie sprawy sądowej pracodawca powoływał się na inne argumenty niż te, które zostały zapisane w uzasadnieniu (...)

  Powołanie przyczyn wypowiedzenia w uzasadnieniu
 • Uznanie za bezskuteczne a przywrócenie do pracy

  Jestem w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Wypowiedzenie trzy miesięczne, kończy się 31 grudnia 2005r. Nie godząc się z wypowiedzeniem, złożyłem pozew do sądu pracy o uznanie wypowiedzenia (...)

  Uznanie za bezskuteczne a przywrócenie do pracy
 • Zmiana powództwa przed sądem pracy

  Mam uprawnienia do obniżonego wieku emerytalnego 60 lat. Jestem mężczyzną i mam 58 lat i pół roku. Pracodawca wypowiedział mi umowę o pracę, mimo że związek zawodowy, którego jestem członkiem (...)

  Zmiana powództwa przed sądem pracy
 • Roszczenia pracodawcy za wyrządzoną szkodę

  Żona została pozwana do S.P przez pracodawcę. Pozew był o zapłatę za wyrządzoną szkodę pracodawcy. Pracowała tam jako mistrz produkcji i jako kontroler jakości tej produkcji. Postępowanie to (...)

  Roszczenia pracodawcy za wyrządzoną szkodę
 • Natychmiastowa wykonalność wyroku sądu pracy

  Pracownik wystąpił przeciwko naszej firmie z pozwem o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę. Sąd przyznał powodowi odszkodowanie w wysokości ok. 3700 zł. Nadano także (...)

  Natychmiastowa wykonalność wyroku sądu pracy
 • Postępowanie w trybie nakazowym a prawo pracy

  Chcę złożyć pozew w sądzie pracy o nakazanie byłemu pracodawcy wypłaty odszkodowania za rozwiązanie przeze mnie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracodawcy. (...)

  Postępowanie w trybie nakazowym a prawo pracy
 • Wypłacenie wynagrodzenia większego niż należne

  W wyniku wyroku sądu pracy, zostało pracownikom zasądzone odszkodowanie wyrażone w kwocie brutto. W momencie przelewu w/w kwoty poprzez niedopatrzenie przelano całą kwotę brutto - bez potrąceń. (...)

  Wypłacenie wynagrodzenia większego niż należne
 • Pozew przed sądem pracy

  1. Czy na wypowiedzeniu umowy o pracę musi być pieczęć firmy? 2. Jeśli pracownik został przeniesiony do innego miejsca pracy powinien otrzymać aneks do umowy lub jakiś inny dokument? Czy bez tego (...)

  Pozew przed sądem pracy
 • Uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy

  Pracodawca nie uznał zdarzenia za wypadek przy pracy. Pracownik skierował pozew do sądu pracy, a ten oddalił sprawę i skierował ją do rozpatrzenia do płatnika ewentualnych świadczeń, czyli do (...)

  Uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy

1

2