e-prawnik.pl Porady prawne

Natychmiastowa wykonalność wyroku sądu pracy

Pytanie:

Pracownik wystąpił przeciwko naszej firmie z pozwem o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę. Sąd przyznał powodowi odszkodowanie w wysokości ok. 3700 zł. Nadano także rygor natychmiastowej wykonalności dotyczący wypłaty 1/3 odszkodowania (tj. pełnego miesięcznego wynagrodzenia). Pozwany (nasza firma) zamierza złożyć apelację od tego wyroku, a w przypadku nieuwzględnienia apelacji zamierzamy złożyć kasację. Czy rygor natychmiastowej wykonalności dotyczący wypłaty 1/3 zasądzonego odszkodowania może zostać w jakiś sposób zablokowany lub odroczony, tj. czy istnieją środki zaskarżenia lub inne czynności prawne skutkujące tym, że rygor ten ulegnie uchyleniu lub odroczeniu? W jakim terminie należy ten środek zastosować? Jeśli nie jest możliwe zablokowanie, uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności, to w jakim terminie należy wypłacić część odszkodowania objętej tym rygorem? Czy w sprawie o niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę można złożyć kasację?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Natychmiastowa wykonalność wyroku sądu pracy

28.9.2005

Stosownie do treści art. 4772 kodeksu postępowania cywilnego, zasądzając należność pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy, sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności w części nie przekraczającej pełnego jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Nadanie wskazanego rygoru w części dotyczącej pełnego jednomiesięcznego wynagrodzenia za pracę ma charakter obligatoryjny dla sądu. Oznacza ono, iż w zakresie objętym rygorem pracownik może dochodzić stosownej należności w trybie postępowania egzekucyjnego przeciwko pracodawcy - wystarczający do tego będzie odpis wyroku, choćby nieprawomocnego. Na tej podstawie należy uznać, iż pracodawca ma obowiązek spełnić świadczenie objęte rygorem natychmiastowej wykonalności bezpośrednio od momentu ogłoszenia orzeczenia lub podpisania jego sentencji.

Rygor natychmiastowej wykonalności można podważyć wytaczając środek zaskarżenia przeciwko wyrokowi - apelację. Przepisy przewidują, iż rygor ten wygasa z chwilą ogłoszenia lub podpisania sentencji orzeczenia zmieniającego albo uchylającego wyrok lub postanowienie o natychmiastowej wykonalności wyroku. Uchylając lub zmieniając wyrok, któremu został nadany interesujący nas rygor, sąd na wniosek pozwanego orzeka w orzeczeniu kończącym postępowanie o zwrocie spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia lub o przywróceniu stanu poprzedniego.

Gdy chodzi natomiast o skargę kasacyjną, to w sprawach o prawa majątkowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przysługuje ona jedynie wówczas, gdy wartość przedmiotu zaskarżenia jest wyższa niż 10.000 zł.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Natychmiastowa wykonalność wyroku sądu pracy

Krystyna Dryżałow

17.5.2017 16:47:19

Re: Natychmiastowa wykonalność wyroku sądu pracy

Jaki jest termin złożenia apelacji od dnia otrzymania wyroku sądowego wraz z uzasadnieniem sądu pracy?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ