Wysłanie zwolnienia lekarskiego listem poleconym

Pytanie:

Czy zwolnienie lekarskie wysłane listem poleconym i nieodebrane przez pracodawcę jest w świetle prawa pracy uznane za doręczone w ewentualnym sporze przed sądem pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pracownik ma obowiązek uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia. Obowiązek taki wynika wprost z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Stanowi ono takżę, iż w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy nie określają sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Istotnym jest więc samo zawiadomienie o przyczynie swojej nieobecności. Samo usprawiedliwienie (jakim jest zwolnienie lekarskie) można dostarczyć pracodawcy w pierwszym dniu swojej obecności w pracy po chorobie. Jeżeli Pan/Pani wysłał/a pocztą zwolnienie lekarskie a pracodawca nie odebrał (posiada Pan/Pani zwrot korespondencji wraz ze stemplem pocztowym) to można przyjąć, iż próba dostarczenia dokumentu usprawiedliwiającego została dokonana prawidłowo. Pracownik zaś wypełnił swój obowiązek.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Cgellsea

16.4.2010 14:2:18

Czy pracownik może zostac wysłany na urlop przymusowy( 20 dni)płatny ?

Obecnie w wyniku problemów w firmie wysłano mnie na urlop płatny przymusowy, z winy pracodawcy ( miał problemy), dzieki temu nie mam juz ani jednego dnia wolnego w tym roku, a zaczynam nie długo prace w innej firmie. proszę o pomoc


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY