Przestępstwo skutkowe z art. 300 par. 2 kk

Pytanie:

Prokurator nadzoruje postępowanie przygotowawcze w sprawie o czyn z art. 300 § 2 k.k. Możliwe jednak, że w niedługim czasie wierzytelność zostanie spłacona i wówczas nie byłoby skutku, o którym mowa w przepisie. Czy w takiej sytuacji postępowanie może zostać umorzone? Jaką datę bierze się pod uwagę oceniając czy wystąpił skutek?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepis art. 300 § 2 kk ma następujące brzmienie:

 

Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5

 

Określone w art. 300 § 2 kk przestępstwo udaremnienia egzekucji polega na podejmowaniu przez dłużnika opisanych w nim działań w stosunku do składników jego majątku, które objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwowego (egzekucja administracyjna), albo zajętych formalnym aktem zabezpieczającym, a nawet "zagrożonych" zajęciem.

 

Przestępstwo określone w art. 300 § 2 k.k., jest przestępstwem skutkowym, gdyż penalizacją objęto tylko te zachowania (czynności wykonawcze) dłużnika, które prowadzą do oznaczonego skutku - a skutkiem tym jest udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela - wyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 10 listopada 2011 r. II KK 224/2011. W literaturze również wskazano, że czynność sprawcza czynu zabronionego w § 2 polega na udaremnianiu wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego skutkującego egzekucją z majątku dłużnika. Nie jest konieczne, by sprawca zmierzał do całkowitego udaremnienia egzekucji, wystarczy, by działał w celu jej udaremnienia w odniesieniu do niektórych składników majątku lub tylko w określonym czasie i miejscu (Górniok (w:) Górniok i in., t. 2, s. 463-464).

 

Faktem jednak jest, że czyn zabroniony pod jedną z postaci z art. 300 § 2 kk został jednak popełniony. Skutek w opisanym przypadku nastąpił – może on mieć postać udaremnienia egzekucji albo już samego zagrożenie jej skutecznego prowadzenia.

 

Spłacenie zaległości będzie jednak miało znaczenie dla wymiaru kary, stanowi okoliczność łagodzącą. W zasadzie nie można także jednoznacznie wykluczyć umorzenia postępowania, aczkolwiek sam fakt spłaty zaległości nie eliminuje skutku, jaki w pewnym czasie istniał. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji karnych skarbowych

  Przewidziany w Kodeksie karnym skarbowym skuteczny czynny żal po popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego (np. w razie niezłożenia deklaracji w terminie czy niezapłacenia należnego podatku) daje (...)

 • Zmiany Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce

  Nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce ma służyć wzmocnieniu autonomii statutowej uczelni poprzez umożliwienie jej samodzielnego określenia, kto będzie wykonywał obowiązki rektora (...)

 • Zmiany w Kodeksie wykroczeń

  Nowelizacja dotyczy zmiany dwóch przepisów Kodeksu wykroczeń, które w obecnym brzmieniu nie spełniają zasady prawidłowej legislacji wskazanej w art. 2 Konstytucji RP. Ustawa (...)

 • Skuteczne karanie za drobne kradzieże?

  Do konsultacji i uzgodnień międzyresortowych trafił przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, która ma pozwolić skutecznie walczyć z plagą „drobnych” kradzieży, (...)

 • Zmiany dotyczące komisji wyborczych

  Zmiany w Kodeksie wyborczym mają usprawnić proces powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz urzędników wyborczych. Dostosowują także brzmienie przepisów kodeksu wyborczego do treści (...)

NA SKÓTY