e-prawnik.pl Porady prawne

Przetarg a pozwolenie na budowę

Pytanie:

Ogłaszając przetarg na budowę ulicy, ze środków budżetowych z 70% udziałem środków unijnych, zamawiający nie posiadał prawomocnego pozwolenia na budowę, uzyskał je dopiero po rozstrzygnięciu przetargu tuż przed podpisaniem umowy. Czy postępowanie inwestora było zgodne z ustawą o zamówieniach publicznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przetarg a pozwolenie na budowę

12.1.2007

Przepisy Prawa zamówień publicznych nie zawierają wymogu posiadania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę do przeprowadzenia przetargu i wyboru oferty.

Pozwolenie na budowę nie jest w szczególności potrzebne, by określić przedmiot zamówienia czy też wartość zamówienia. Zgodnie z art. 31 prawa zamówień publicznych, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. 

Z kolei, zgodnie z art. 33 ustawy, wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:

  •  kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; 

  • planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Pozwolenie na budowę, zgodnie z prawem budowlanym jest wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych. Brak pozwolenie na budowę w momencie zawierania umowy, mógłby ewentualnie stanowić podstawę do unieważnienia umowy na zasadzie art. 146 ust. 2, zgodnie z którym, umowa jest nieważna, jeżeli zamawiający udzielił zamówienia bez uzyskania wymaganej decyzji administracyjnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ