Prawo zamówień publicznych: Pozostałe - Porady prawne

Informacja publiczna a umowa handlowa

Zwróciłem się do Burmistrza o udostępnienie mi, w ramach dostępu do informacji publicznej, umowy zawartej przez Urząd Miasta z firmą X na pracę o charakterze usługowym. Uzyskałem pisemną (...)

Charakter umowy o zamówienie publiczne

Jaki jest charakter prawny umowy o zamówienie publiczne?

Rozwiązanie umowy zawartej w trybie zamówień publicznych

Czy umowę zawartą w trybie zamówień publicznych można rozwiązać?

Zmiana terminu wykonania robót budowlanych

Czy zmiana terminu wykonania robót budowlanych prowadzonych w wykonaniu umowy zawartej na podstawie prawa zamówień publicznych jest zmianą istotną?

Zamówienie publiczne - definicja

Co należy rozumieć przez zamówienie publiczne?

Definicja zamówienia publicznego

W jaki sposób należy rozumieć pojęcie: zamówienie publiczne?

Tryb negocjacji z ogłoszeniem a wnoszenie wadium przez wykonawców zamówienia publiczego

Czy Prawo zamówień publicznych wymaga wniesienia wadium przez wykonawców zamówienia w przypadku przeprowadzania trybu negocjacji z ogłoszeniem?

Zlecenie wykonania zamówienia podwykonawcy

Czy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych wykonawca może zlecić prace podwykonawcy?

Nieważność przetargu na sprzedaż nieruchomości

W jakiej sytuacji przetarg na sprzedaż nieruchomości będzie nieważny?

Powtórzenie czynności przetargowych a unieważnienie przetargu

Jaka jest różnica pomiędzy rozstrzygnięciem o powtórzeniu czynności przetargowych a o unieważnieniu przetargu w wyniku rozpatrzenia skargi na czynności związane z przetargiem ?

Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu

Co mogę zrobić, jeśli nie jestem zadowolony z rozstrzygnięcia komisji przetargowej przetargu na zbycie nieruchomości?

Podmioty prywatne, które mogą składać zamówienia publiczne

Jak ustawa Prawo zamówień publicznych określa podmioty prywatne, które wyjątkowo mogą stać się zamawiającymi, w rozumienia tejże ustawy?

Podpisywanie umów w walucie obcej a Prawo zamówień publicznych

Czy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość podpisywania umów w walucie obcej?

Uprawnienia do transportu wartości pieniężnych

Firma stara się o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki. Jednym z elementów realizowanych usług jest transport gotówki w kwotach nie przekraczających 30 tys. zł. Zamawiający przed negocjacjami (...)

Zasady dokonywania wydatków publicznych

Według jakich zasad należy dokonywać wydatków publicznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika