Zlecenie wykonania zamówienia podwykonawcy

Pytanie:

"Czy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych wykonawca może zlecić prace podwykonawcy?"

Odpowiedź prawnika: Zlecenie wykonania zamówienia podwykonawcy

W myśl art. 36 ust. 5 ustawy Prawo o zamówieniach publicznych wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.
Badając zagadnienie udziału podwykonawców przy realizacji zadania, należy wyjść od samej definicji. W prawie nie odnajdujemy wprost zdefiniowanego pojęcia podwykonawcy, a raczej wskazanie, kto nim może być. Otóż, nazwą tą określa się osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej. Z definicji tej wynika, że podwykonawcą może być podmiot, który dostarcza niezbędne do wykonania zadania przedmioty jak również jednostka, która wspólnie z generalnym wykonawcą będzie realizowała zamówienie publiczne w
oparciu o stosowne umowy z nim zawarte. Może być to także podmiot, który będzie realizował na rzecz generalnego wykonawcy usługi specjalistyczne niezbędne do realizacji zadania, np. geodezyjne. I tu ważna uwaga. Jeżeli zamawiający znacznie ograniczy bądź też nie dopuści
możliwości korzystania z podwykonawców, wówczas może mieć problem ze znalezieniem wykonawcy. Tezę tę potwierdzają arbitrzy w wyroku z 23 czerwca 2005 r. (sygn. akt: UZP/ZO/0- 1464/05). Podwykonawcy zastąpią wykonawcę w funkcjach niemieszczących się w jego głównym
profilu, udostępnią mu wyspecjalizowane ekipy, metody pracy, technologie, urządzenia jakimi on nie dysponuje. Ponieważ umowa w sprawie zamówienia publicznego jest umową cywilnoprawną, zastosowanie znajdzie art. 356 kc, zgodnie z którym wierzyciel może żądać osobistego
świadczenia dłużnika tylko wtedy, gdy to wynika z treści czynności prawnej, z ustawy albo z właściwości świadczenia. Zasadą jest więc, że w przypadku gdy nie wynika to z przepisu ustawy, treści umowy (a wcześniej zastrzeżenia w specyfikacji) czy właściwości świadczenia,
zamawiający nie będzie mógł domagać się osobistej realizacji świadczenia przez wykonawcę. Ustawa przewiduje jednak dla zamawiającego możliwość uzyskania od wykonawcy informacji o tym, jaka część zamówienia jest przewidziana do wykonania przy pomocy osób trzecich, przy
czym odpowiedzialność z umowy ponosić będzie wykonawca, zgodnie z art. 474 kc (dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania
powierza. 

Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika