Zabezpieczenie wykonania umowy przez wykonawcę

Pytanie:

Zamawiający odstąpił od umowy z winy Wykonawcy i naliczył mu z tego tytułu kary umowne. Czy dopuszczalne jest potrącenie kwoty wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poczet zaspokojenia kar umownych? Czy można przeznaczyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy na sfinansowanie zwiększonej części kosztów dokończenia zadania przez innego wykonawcę? W jakiej kolejności winno być wykorzystane zabezpieczenie należytego wykonania umowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z artykułem 147 ustawy o zamówieniach publicznych zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

Jak wynika z powyższego przepis ten określa zasady ustanawiania obowiązku takiego zabezpieczenia. Przyjmuje się bowiem, iż wykonawca zamówienia publicznego obowiązany jest wykonać swoje zobowiązanie zgodnie z regułami należytego wykonania zobowiązania określonymi w kodeksu cywilnym (tylko takie postępowanie zwolni go z odpowiedzialności i doprowadzi do wygaśnięcia zobowiązania)

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy do dodatkowych zastrzeżeń umownych, które mogą być wprowadzone do umowy wolą zamawiającego w celu zagwarantowania wierzycielowi prawidłowego wykonania umowy przez dłużnika. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zamawiający ma możliwość, bez konieczności wdawania się w spór z dłużnikiem, pokrycia przynajmniej w części swych wierzytelności. Jednak należy podkreślić, iż zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy. Jednak z natury zabezpieczenia wynika, iż nie ma możliwości zaliczenia takiego zabezpieczenia na poczet kary umownej. Kara umowna jest niezależna od innych należności. Nie można zatem owego zabezpieczenia zaliczyć na poczet kar umownych, gdyż – jak wynika z opisu – skoro nie doszło do wykonania umowy – ma ono służyć swoistej rekompensacie niewykonania umowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: