Konkurs na twórcze prace projektowe - podstawowe regulacje (stan prawny do 1 marca 2004r.)

Co to są twórcze prace projektowe?

Twórcze prace projektowe w rozumieniu ustawy to mające cechy utworu (w rozumieniu prawa autorskiego) urbanistyczne, architektoniczne oraz konstrukcyjno-budowane prace projektowe. Natomiast określony rezultat pracy projektowej posiada cechy utworu, jeżeli został ustalony w jakiejkolwiek postaci oraz jest przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Tylko takie rezultaty pracy projektowej mogą być uznane za utwory i tym samym mogą stać się przedmiotem konkursu. Podkreślić należy, że konkurs nie może być przeprowadzany, jeżeli jego przedmiotem miałyby być inne niż urbanistyczne, architektoniczne czy konstrukcyjno-budowane prace projektowe.

Czy przeprowadzenie konkursu jest obowiązkowe?

Istnieje taki obowiązek, ale jedynie w sytuacji, gdy wartość przedmiotu zamówienia (a więc wartość pracy projektowej) przekracza równowartość kwoty 25.000 €.. W pozostałych przypadkach przeprowadzenie konkursu na twórcze prace projektowe jest uprawnieniem zamawiającego.

Jakie mogą być formy konkursu?

Konkurs może być zorganizowany w dwóch formach, jednoetapowej lub dwuetapowej. Wybór formy należy do organizatora konkursu. Nie jest on obwarowany jakimiś przesłankami ograniczającymi wybór organizatora w tym względzie. Obie formy mają charakter otwarty, a więc dostępny dla nieograniczonego kręgu wykonawców. Mogą wziąć w nim udział wszyscy zainteresowani wykonawcy, wyrażający taką wolę i posiadający uprawnienia, jeżeli taki wymóg przewidują przepisy szczególne.

Konkurs prowadzony w formie dwuetapowej różni się od jednoetapowego dodatkową procedurą. W pierwszym etapie zostają wyłonione opracowania studialne odpowiadające wymaganiom określonym w warunkach konkursu. W drugim etapie komisja, na podstawie kryteriów określonych w warunkach konkursu, ocenia prace wykonane na podstawie opracowań studialnych, które zostały wyłonione w pierwszym etapie. Konkurs organizowany w formie dwuetapowej może być przydatny przy skomplikowanych pracach projektowych wymagających szczegółowego dopracowania.

Kto może być uczestnikiem konkursu?

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Jeżeli jednak przepisy szczególne wymagają posiadania uprawnień do wykonywania prac będących przedmiotem konkursu (np. uprawnienia architektoniczne), uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie tacy wykonawcy, którzy posiadają wymagane uprawnienia.

Kto może być organizatorem konkursu?

Konkurs na twórcze prace projektowe może zorganizować zamawiający, a więc każdy podmiot, który zobowiązany jest do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych. W przeciwieństwie do poprzednio obowiązujących zasad przeprowadzania konkursu na twórcze prace projektowe, zamawiający nie może upoważnić do przeprowadzenia konkursu innych podmiotów. Tak więc organizatorem konkursu może być wyłącznie zamawiający.

Co należy do obowiązków organizatora konkursu?

Do obowiązków zamawiającego związanych z konkursem na twórcze prace projektowe należy zaliczyć w szczególności powołanie i odwołanie członków komisji konkursowej odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg organizowanego konkursu. Pracami komisji kieruje przewodniczący, którego powołuje i odwołuje organizator konkursu. Ponadto do obowiązków organizatora konkursu należy:

 • określenie przedmiotu konkursu,
 • opracowanie warunków konkursu,
 • ogłoszenie konkursu i jego rozstrzygnięcia,
 • zapewnienie anonimowości prac konkursowych,
 • zatwierdzenie wyników konkursu albo unieważnienia go, jeśli doszło do naruszenia zasad postępowania lub warunków konkursu.

Czy powołanie komisji konkursowej jest obowiązkowe i kto może być jej członkiem?

Tak. Zamawiający ma obowiązek powołania komisji konkursowej, która będzie dokonywała oceny złożonych prac. Organizator konkursu powołuje członków komisji spośród osób posiadających kwalifikacje umożliwiające ocenę zgłoszonych prac.

Nie jest jednak wymagane, aby członkowie komisji rekrutowali się z grona pracowników organizatora. Przepisy nie przewidują w tym zakresie jakichś ograniczeń. Skład komisji musi się składać z nieparzystej liczby członków. Jeżeli na podstawie szczególnych przepisów, od uczestników konkursu wymagane jest, aby legitymowali się odpowiednimi uprawnieniami, wówczas co najmniej 1/3 członków komisji (w tym także przewodniczący) musi legitymować się tymi samymi uprawnieniami. Podstawowym obowiązkiem członka komisji jest rzetelne i obiektywne wykonywanie powierzonych mu czynności, kierując się przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem. Naruszenie tego obowiązku przez członka komisji jest podstawą do odwołania go przez organizatora z zajmowanego stanowiska. Organizator konkursu odwołuje członka komisji także w przypadku utraty przez niego uprawnień, które wymagane są od wykonawców, a także w razie zaistnienia innej przeszkody uniemożliwiającej branie udziału w pracach komisji.

Pracami komisji kieruje przewodniczący, którego spośród członków komisji powołuje i odwołuje organizator konkursu. Przewodniczący zwołuje i prowadzi posiedzenia komisji oraz czuwa nad przestrzeganiem warunków konkursu. Jeżeli w toku działania komisji pojawią się jakieś problemy związane z jej pracami, przewodniczący informuje organizatora konkursu o zaistniałych kłopotach.

Z pracami komisji konkursowej związana jest jeszcze osoba sekretarza organizacyjnego komisji. Sekretarz organizacyjny prowadzi całą dokumentację konkursu, w tym także protokoły posiedzeń komisji. Ponadto na ręce sekretarza składane są w wyznaczonym terminie prace konkursowe. Podkreślić należy, iż sekretarz organizacyjny nie jest członkiem komisji.

Jakie są zadania komisji konkursowej?

Podstawowym zadaniem komisji jest przeprowadzenie konkursu zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa i warunkami konkursu. Natomiast w toku przeprowadzania konkursu komisja ocenia spełnianie przez uczestników konkursu wymagań określonych w warunkach konkursu. Komisja ocenia prace konkursowe, zgłoszone przez uczestników konkursu, zgodnie z kryteriami określonymi w warunkach konkursu, a także opracowuje opinie o pracach konkursowych wraz z uzasadnieniem. Ponadto do zadań komisji należy przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia konkursu oraz przyznanie nagród, jeżeli taką możliwość przewidział organizator konkursu.
Jeżeli zorganizowany konkurs jest dwuetapowy, ta sama komisja ocenia prace konkursowe w obu etapach.

Pamiętaj, że:

 • Organizator konkursu oraz osoby biorące udział w posiedzeniach komisji nie mogą ujawniać: informacji, których ujawnienie naruszyłoby ważny interes państwa, tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub zasady uczciwej konkurencji; informacji związanych z przebiegiem oceny prac konkursowych; danych pozwalających zidentyfikować uczestników konkursu przed jego rozstrzygnięciem.
 • Konkurs może być przeprowadzony w formie jednoetapowej lub dwuetapowej.
 • Udzielenie zamówienia publicznego na twórcze prace projektowe o wartości przekraczającej równowartość 25.000 euro musi być poprzedzone konkursem.
 • Konkurs na twórcze prace projektowe nie jest odrębnym trybem udzielenia zamówienia publicznego, ale specjalną procedurą (czynnością) poprzedzającą właściwe postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
 • Zamawiający organizując konkurs może przewidzieć przyznanie nagród dla najlepszych prac albo zwrot kosztów przygotowania prac konkursowych dla uczestników, których prace spełniają warunki konkursu.
 • W dniu 2 marca 2004 r. ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych utraciła moc, na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie konkursu na twórcze prace projektowe. (Dz. U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1574).

Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika