Przedawnienie roszczenia o zwrot wadium

Pytanie:

"Firma wpłaciła na konto Szpitala wadium w celu przystąpienia do przetargu na dostawę materiałów medycznych. Po jakim czasie następuje przedawnienie naszej należności z tytułu wpłaconego wadium?"

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie roszczenia o zwrot wadium

Przepisy prawa zamówień publicznych nie regulują kwestii przedawnienia wadium, stąd należy sięgnąć do ogólnych przepisów kodeksu cywilnego. Roszczenie o zwrot wadium będzie roszczeniem przedsiębiorcy z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Co do przedawnienia takiego roszczenia można mieć wątpliwości czy przedawnia się z upływem lat 10, czy też jako roszczenie związane z działalnością gospodarczą z upływem lat 3. W jednym z orzeczeń SN przychylił się do poglądu, że termin przedawnienia wynosi lat 3 (por. orzeczenie SN z dnia 16 lipca 2003 r., V CK 24/2002).
Z punktu widzenia przedawnienia istotny jest jednak termin, od którego należy liczyć bieg przedawnienia. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

Zgodnie z prawem zamówień publicznych, zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

  1. upłynął termin związania ofertą;
  2. zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; 
  3. zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium (z pewnymi wyjątkami, które uprawniają zamawiającego do zatrzymania wadium), na wniosek wykonawcy:

  1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
  2. który został wykluczony z postępowania; 
  3. którego oferta została odrzucona.

W zależności od okoliczności, a więc w zależności od tego jak zdarzenie jest podstawą do zwrotu wadium, wskazany wyżej bieg przedawnienia należy liczyć od dnia, w którym w  nastąpiło to zdarzenie. Pamiętać należy również, że w pewnych sytuacjach bieg przedawnienia może ulec przerwaniu bądź zawieszeniu, wtedy okres przedawnienia wydłuża się.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika