Przychody z prac budowlanych w Danii

Pytanie:

"Polska firma budowlana, ewidencja księgowa uproszczona (KPiR), podatnik VAT i VAT UE. Firma wykonała usługi budowlane związane z nieruchomością w Danii na rzecz firmy nie posiadającej NIP-u UE. Podatek od wartości dodanej w wys. 25% musi rozliczyć w Danii i nie zostanie on ujęty w polskiej ewidencji, natomiast podatek dochodowy od przychodów netto z wykonanych usług musi rozliczyć w Polsce (kwoty przychodów zostaną ujęte w KPiR w dacie wytawienia faktur VAT). Proszę określić, czy powyższe rozwiązanie jest poprawne? Poza tym mam wątpliwości, czy ująć duńskie paragony za paliwo i bilety w polskiej ewidencji (dotychczas, tzn. zanim firma uzyskała NIP UE, rozliczałam kwoty w KPiR jako delegacje zagraniczne). Czy z chwilą uzyskania NIP UE paragony nie powinno się wpisywać do polskiej ewidenacji księgowej, a prowadzić dodatkową ewidencję w Danii dla potrzeb rozliczenia podatku w Danii?"

Odpowiedź prawnika: Przychody z prac budowlanych w Danii

Przedstawione przez Panią rozwiązanie jest prawidłowe. Przede wszystkim, zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DZ. U. z 2004, nr 54, poz. 535, ze zm.) prawidłowo rozliczany jest podatek VAT. W przypadku bowiem świadczenia usług związanych z nieruchomościami miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości. Innymi słowy, podatek VAT powinien być rozliczony i odprowadzony do duńskiego urzędu skarbowego.

Prawidłowo również ewidencjonuje Pani przychody w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Potwierdzają to przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 ze zm.). Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 1 lit. f: ”Jeżeli podatnik:

  1. jest podatnikiem podatku od towarów i usług nie korzystającym ze zwolnienia od tego podatku oraz
  2. prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz
  3. ewidencjonuje przychody w dacie wystawienia faktury, zgodnie z odrębnymi przepisami

- za datę powstania przychodu uważa się dzień wystawienia faktury, a jeżeli faktura nie została wystawiona w terminie określonym w odrębnych przepisach, za datę powstania przychodu uważa się dzień, w którym faktura powinna być wystawiona (…)”.

W kwestii ujęcia duńskich paragonów za paliwo i bilety w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów dla celów podatku dochodowego w Polsce – to powinna je Pani jak najbardziej ewidencjonować w polskiej księdze. Proszę pamiętać, że biorąc pod uwagę nieograniczony obowiązek podatkowy podatek dochodowy Firma rozlicza i uiszcza w Polsce. Podstawą opodatkowania, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, czyli nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Zgodnie zaś z art. 22 ust. 1 kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów - z pewnymi wyjątkami. Niewątpliwie zakup paliwa czy biletów jest kosztem uzyskania przychodu, który służy osiągnięciu przychodów, stąd powinna Pani przedstawione wydatki księgować w prowadzonej podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Zaś odrębne ewidencje dla celów podatku dochodowego w Danii Firma jest obowiązana prowadzić tylko wtedy, gdy prace budowlane są wykonywane przez "zakład", a ma to miejsce wówczas, gdy prace budowlane trwają dłużej niż 12 miesięcy. Stanowi o tym art. 5 ust. 3. Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 6.12.2001 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 43, poz. 368).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika