Rekultywacja terenu przy braku planu

Pytanie:

Kupiłem teren do rekultywacji po starej piaskowni. W starym planie (już nie obowiązującym) do 2010r był zapis: "po wyeksploatowaniu piasku i dokonaniu badań możliwa lokalizacja składowiska odpadów komunalnych". Aktualnie na tym terenie obowiązuje studium, w którym jest tylko zapis o pasmach ekologicznych. Miasto przystąpiło do sporządzenia planu miejscowego dla tego terenu. Mam zamiar na tym terenie zrealizować stary zapis planu miejscowego. Czy taka inwestycja podlega pod inwestycje celu publicznego (na jaki okres miasto może wstrzymać procedurę)? Czy dla takiej inwestycji mogę się starać o warunki zabudowy na składowisko odpadów (na jaki okres miasto może wstrzymać procedurę)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Inwestycje celu publicznego, dla których wydaje się decyzje o lokalizacji, stanowią działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację celów, o których mowa w art.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Artykuł ten wymienia m. in. budowę i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania. Jeżeli więc mamy do czynienia z wysypiskiem odpadów na prywatnym gruncie, którego właściciel ma zamiar w tym zakresie prowadzić działalność gospodarczą, to właściwe będzie postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, a nie o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje postępowanie i wydaje decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy, jeżeli: 

 • w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo 
 • w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu lub jego zmiany.  

Jeżeli natomiast wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy zawiesza się do czasu uchwalenia planu. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

\

3.2.2010 17:43:17

Re: Rekultywacja terenu przy braku planu

KE ;LKAV\';M,SAD\[AD\,[DA\DL;\D\S;;;'\'';'w\'q' r'w \qE\ \\


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

  Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwego organu. Co to jest zmiana sposobu użytkowania? Czy w razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (...)

 • Samowola budowlana

  Istnieje kilka możliwości naruszenia przepisów dotyczących budowania obiektów i przeprowadzania robót budowlanych. Na wybudowanie większości obiektów należy mieć pozwolenie (...)

 • Zwolnienie od opłaty skarbowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego

  W dniu 25 kwietnia 2017 roku Minister Finansów wydał interpretację ogólną, która dotyczy stosowania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w (...)

 • Odległość ściany od granicy działki...

  W przypadku, gdy w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczono sytuowanie budynku w zabudowie jednorodzinnej, zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych (...)

 • Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uregulowana została w ustawie z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Procedurę tę stosuje się, zgodnie (...)

NA SKÓTY