Renta socjalna a możliwość zatrudnienia

Pytanie:

Sąd, w postępowaniu odwoławczym od decyzji ZUS odmawiającej prawa do renty socjalnej, przyznał ubezpieczonemu prawo do renty socjalnej w związku z ustaleniem przez biegłych sądowych jego całkowitej niezdolności do pracy. Rentę przyznano na czas określony. Czy w czasie obowiązywania uprawnienia do renty socjalnej ubezpieczony może podjąć jakiekolwiek legalne zatrudnienie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pojęcie niezdolności do pracy służy ustaleniu praw do świadczeń emerytalno-rentowych i stwierdzane jest w trybie przewidzianym przez art. 12-14 ustawy z dnia z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 153 poz. 1227). Orzekając o niezdolności do pracy lekarze orzecznicy biorą pod uwagę m.in. trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania zawodowego.

Natomiast każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy musi przedstawić pracodawcy zaświadczenie lekarskie o tym, że jego stan zdrowia pozwala na jej wykonywanie. Pracodawca nie może dopuścić do wykonywania pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań na określonym stanowisku - art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeksu pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94). Lekarz przeprowadza badanie profilaktyczne na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikiem oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 33). W konkluzji, jeżeli lekarz medycyny pracy stwierdzi brak przeciwwskazań do pacy na danym stanowisku osoby niezdolnej do pracy, pracodawca może taką osobę zatrudnić.

Należy natomiast pamiętać, że zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej (Dz.U. 2003 r., nr 135 poz. 1268):

1. Prawo do renty socjalnej zawiesza się w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

2. Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 1, uważa się zatrudnienie, służbę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie działalności pozarolniczej.

Tym samym osoba pobierająca rentę socjalna i podejmująca zatrudnienie musi powiadomić ZUS o uzyskiwanych przychodach.

Osoba niezdolna do pracy może również podejmować inne formy zarobkowania – np. prowadzić działalność gospodarczą.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

duce14

11.4.2013 21:16:18

Re: Renta socjalna a możliwość zatrudnienia

Warto też pamiętać o art 10 ustęp 6 ustawy o rencie socjalnej mówiącym o dopuszczalnym przychodzie (aby świadczenie nie zostało zawieszone za dany miesiąc), ponieważ często renciści o tym zapominają.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Od kiedy wyższa renta socjalna?

  Nowelizacja przepisów podnosi rentę socjalną do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta socjalna wzrośnie więc z 865,03 zł do 1.029,80 zł.

 • Renta socjalna już z podwyżką

  Z dniem 1 września weszła w życie ustawa podwyższająca rentę socjalną. Otrzymujący to świadczenie dostaną dodatkowo wyrównanie liczone od czerwca.

 • Renta socjalna w górę

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej zakłada podwyższenie od 1 czerwca 2018 roku renty socjalnej do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. (...)

 • Zbieg prawa do renty rodzinnej i renty socjalnej

  Zasady ustalania zbiegu renty socjalnej i renty rodzinnej ustalone w ustawie o rencie socjalnej są korzystniejsze dla osób uprawnionych od ogólnych zasad zbiegu świadczeń określonych (...)

 • Renta socjalna rośnie

  Ustawa przyjęta przez parlament podwyższa rentę socjalną do poziomu najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W efekcie renta socjalna została podwyższona z 865,03 do 1.029,80 (...)

NA SKÓTY