Rozwiązanie umowy o dzieło na czas nieokreślony

Pytanie:

Umowa o dzieło zostaje odpisana na czas nieokreślony - zapis w treści. Czy umowa o dzieło podpisana na czas nieokreślony podlega okresowi wypowiedzenia, jeśli nie było takiego zapisu zawartego w jej treści? Czy istnieje przepis nakładający na zleceniodawcę obowiązek wypowiedzenia umowy, poinformowania o jej rozwiązaniu itp. Jeśli tak to w jakiej formie i w jakim czasie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swojego uznania byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Jeżeli z treści umowy nie wynika sposób rozwiązania łączącego strony stosunku prawnego zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Sposób rozwiązania umowy może mieć różny charakter. Normalnym sposobem rozwiązania umowy jest spełnienie świadczenia przez dłużnika zgodnie z treścią zobowiązania i w sposób określony przepisami prawa, czyli w przypadku umowy o dzieło - wykonanie określonego w umowie dzieła (art. 354 § 1 kc). Jednakże stosownie do treści art. 644 kc, dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. W wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła. Natomiast w sytuacji istnienia pomiędzy stronami zobowiązania bezterminowego o charakterze ciągłym (jeżeli przyjmujący ma wykonywać w ramach umowy nieokreśloną liczbę dzieł), umowa wygasa po wypowiedzeniu przez jedną ze stron z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu (art. 365 [1]kc).

Reasumując, uznać więc wymaga, iż umowa o dzieło zawarta na czas nieokreślony, która nie określa sposobu rozwiązania umowy, ani terminów wypowiedzenia zostanie rozwiązana niezwłocznie po wypowiedzeniu przez jedną ze stron. Wypowiedzenie może być dokonane w dowolnej formie przez oświadczenie jednej ze stron, które ujawni wolę rozwiązania umowy w sposób dostateczny. Jeżeli jednak umowa została zawarta w formie pisemnej jej wypowiedzenie powinno również zostać dokonane również w tej formie (dla celów dowodowych).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY