Skarga na nierozpatrzenie wniosku o zabezpieczenie

Pytanie:

W dniu 06.07.2005 wypowiedziałem umowę o prace w trybie Art.55 par.1.1 KP z powodu dużych zaległości płatniczych. Pracodawca (Spółdzielnia Pracy) jest w ciężkiej sytuacji finansowej. W dniu 14.07.2005 złożyłem Sadzie Rejonowym w Warszawie, Wydział Pracy: pozew o zapłatę należności z tytułu pracy oraz wniosek o zabezpieczenie roszczenia przed wszczęciem postępowania. Do obu dołączyłem komplet załączników, wyliczeń oraz sposób proponowany zabezpieczenia (konta bankowe, kontrahenci). Dnia 06.10.05 poinformowano mnie, że obie sprawy są traktowane jako oddzielne i czekają na rozpatrzenie. Dnia 11.10.05 złożyłem wniosek o połączenie obu spraw, wniosek o dodatkowe zabezpieczenie roszczenia - zajęcie hipotek nieruchomości. W dniu 26.10.05 otrzymałem informację, że mój pozew ma wyznaczoną datę rozprawy na styczeń 2006, natomiast co do zabezpieczenia roszczeń czeka na rozpatrzenie ponieważ jest traktowane jako pozew w osobnej sprawie. Moje interwencje w Sekretariacie nic nie dały, bo taka jest decyzja Przewodniczącej. Mimo, iż wyraźnie piszę, że chodzi o zabezpieczenie roszczeń, to jest to traktowane jak normalny pozew w osobnej sprawie. Termin 7-dniowy na rozpatrzenie zabezpieczenia nikogo nie interesuje, bo jest to kolejny pozew. Nieważne, że proponowane przeze mnie formy zabezpieczenia mogą być już nieaktualne- pracodawca ucieka od zajęć komorniczych jak może. Zgadzam się z terminem rozprawy styczniowym 2006, ale nie zgadzam z nierozpatrzeniem wniosku o zabezpieczenie. Czy w tej sprawie mogę wystąpić ze skargą, obwołaniem (czy inna forma) i do kogo?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zabezpieczenie może być udzielone przed rozpoczęciem postępowania lub w jego toku. Postępowanie w sprawie o zabezpieczenie kończy się wydaniem postanowienia. Rozpatrzenie wniosku o zabezpieczenie, które następuje przed rozpoczęciem postępowania o zapłatę zaległego wynagrodzenia, jest więc osobną sprawą. Nie oznacza to, że wniosek o zabezpieczenie został potraktowany jako pozew i, że zamiast postępowania w sprawie o zabezpieczenie będzie na jego podstawie wszczęte postępowanie rozpoznawcze. Co do zasady postępowanie zabezpieczające toczy się na posiedzeniu niejawnym.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie, należy ją wyznaczyć tak, aby rozprawa mogła odbyć się w terminie miesięcznym od dnia wpływu wniosku.

Z przewlekłością postępowania mamy do czynienia w sytuacji, gdy postępowanie w sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego. Skargę na przewlekłość postępowania składa się do sądu przełożonego nad sądem rozpoznającym sprawę o zabezpieczenie.

Przede wszystkim skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego. Ponadto należy pamiętać, że powinna zawierać żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie.

Jeżeli skarga nie spełnia powyższych wymogów, sąd właściwy do jej rozpoznania odrzuca bez wzywania do uzupełnienia braków. Orzeczenie w sprawie o przewlekłość postępowania musi zostać wydane w ciągu 2 miesięcy. Oczywiście jeżeli skarga jest niezasadna, sąd ją oddala. Natomiast uwzględniając skargę sąd stwierdza, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania. Na żądanie skarżącego sąd może zalecić podjęcie przez sąd rozpoznający sprawę co do istoty, odpowiednich czynności w wyznaczonym terminie. Zalecenia nie mogą wkraczać w zakres oceny faktycznej i prawnej sprawy.

Uwzględniając skargę sąd może, na żądanie skarżącego, przyznać od Skarbu Państwa, a w przypadku skargi na przewlekłość postępowania prowadzonego przez komornika - od komornika, odpowiednią sumę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej 10 000 złotych. W wypadku przyznania odpowiedniej sumy pieniężnej od Skarbu Państwa, wypłaty dokonuje sąd prowadzący postępowanie, w którym nastąpiła przewlekłość postępowania, ze środków własnych tego sądu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: