Skład budowlany na sąsiedniej działce

Pytanie:

Sąsiad na działce obok założył skład budowlany gdzie znajduje się cegła, wapno, cement itp. Działka ta jest o przeznaczeniu ogólnobudowlanym pod domki. Skład jest dość duży palety stoją jedna na drugiej. Z tego co wiem nie starał się o żadne pozwolenie. Czy sąsiad ma prawo do takiego składu? Który przeszkadza sąsiadom.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Co do zasady prowadzenie robót budowlanych polegających na wznoszeniu budynku lub budowli, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Ustawa Prawo budowlane określa jednak od tej reguły szereg wyjątków.

Pozwolenia na budowę nie wymaga między innymi budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki, a także tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu oraz obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych. Postawienie tego typu budowli wymaga jedynie zgłoszenia – nie przeprowadza się postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę. W przypadku zaniechania zgłoszenia lub wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę właściciel powinien liczyć się z daleko idącymi konsekwencjami, włącznie z nakazaniem rozbiórki przez właściwy organ nadzoru budowlanego. Sąsiedzi nie dysponują jednak żadnym środkiem, poza złożeniem niewiążącej skargi, zmuszenia tego organu do podjęcia działania.

Należy jednakże zauważyć, że budynkiem lub budowlą powinien być obiekt trwale związany z gruntem. W przypadku, gdy sąsiad składuje na swojej działce materiały budowlane na otwartej przestrzeni, nie dokonując żadnych robót budowlanych (a więc np. budowania wiat lub wylewania fundamentów), przepisy prawa budowlanego w ogóle nie będą miały zastosowania. Składowanie przedmiotów na działce będzie wówczas traktowane jako dozwolone korzystanie z prawa własności. Ewentualne niedogodności związane z takim korzystaniem, na które narażone są właściciele nieruchomości sąsiednich, podlegają ocenie na gruncie art. 144 k.c. Zgodnie z nim, właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Jeżeli dochodzi do naruszenia przepisu art. 144, co ocenia Sąd biorąc pod uwagę okoliczności konkretnej sprawy, właściciele nieruchomości sąsiednich mogą domagać się przywrócenia stanu zgodnego z prawem, także na drodze sądowej. Jeżeli jednak naruszenie nie zachodzi, nie ma podstaw, aby właściciel nie mógł korzystać ze swej nieruchomości wedle własnego uznania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

gini

4.6.2010 12:40:10

Re: Skład budowlany na sąsiedniej działce

A co z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jeżeli teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który wyklucza korzystanie z działki na potrzeby działalności gospodarczej, to wójt (burmistrz, prezydent miasta) może nakazać przywrócenie stanu poprzedniego. Podstawą są przepisy art. 59 w/w ustawy. Traktują one o zmianie zagospodarowania terenu, która niekoniecznie musi przejawiać się wznoszeniem obiektów budowlanych.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY