Skutki błędnego zgłoszenia wierzytelności w postepowaniu upadłościowym

Pytanie:

jakie są skutki zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, nieodpowiadającego wymogom ustawy prawo upadłościowe i naprawcze?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgłoszenie wierzytelności nieodpowiadające wymogom określonym w art. 239 i art. 240 pr. upadł. i napr. podlega zwrotowi bez wzywania do jego uzupełnienia, jeżeli zgłoszenia dokonuje przedsiębiorca lub wierzyciel reprezentowany przez pełnomocnika procesowego, którym jest adwokat lub radca prawny.

W innych przypadkach braki zgłoszenia powinny być uzupełnione w trybie art. 130 kodeksu postępowania cywilnego, tzn. że zwrot nastąpi dopiero po bezskutecznym upływie tygodniowego terminu, jaki wyznaczany jest do uzupełnienia braków. Zwrot zgłoszenia wierzytelności oznacza, że nie zajdą żadne skutki jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu (art. 130 § 2 kodeksu postępowania cywilnego).

Jednocześnie jednak dopuszczalne jest ponowne dokonanie zgłoszenia. Należy przy tym pamiętać, że nie stoi temu na przeszkodzie upływ terminu oznaczonego w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości (art. 51 ust. 1 pkt 4 pr. upadł. i napr.). 

Wskazujemy ponadto, że na zarządzenie sędziego- komisarza o zwrocie zgłoszenia wierzytelności przysługuje zażalenie- wynika to z uchwały podjętej przez Sąd Najwyższy w dniu 2 marca 2005r., sygn. III CZP 98/2004 LexPolonica nr 374389, OSNC 2006/2 poz. 21

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY