Służebność mediów - partycypacja w kosztach

Pytanie:

"Kupiłem działkę budowlaną, ale bez kanalizacji wodno-ściekowej. Do drogi gminnej wzdłuż której biegnie kanalizacja jest około 100m. Czy jeżeli na swój koszt doprowadzę wodę do swojej działki, a inni właściciele będą chcieli się podłączyć to muszą wnieść swój udział? Jak to wygląda z prawnego punktu widzenia, jeżeli decyzje wyda urząd gminy, który wcześniej wydał zgodę na doprowadzenie wody?"

Odpowiedź prawnika: Służebność mediów - partycypacja w kosztach

Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymania jej w czystości i porządku między innymi przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Jeżeli na swój koszt doprowadzi Pan urządzenia wodno-kanalizacyjne do działki, to według orzecznictwa Sądu Najwyższego dopuszczalne będzie ustanowienie przez sąd służebności gruntowej obciążającej nieruchomość mającą bezpośrednią łączność z siecią wodociągową, i polegającej na doprowadzeniu od tej sieci przewodów wodociągowych do nieruchomości, która nie jest do sieci przyłączona i nie ma z nią bezpośredniej łączności (orzeczenie SN z 3 czerwca 1965 r., III CO 34/65). Odpłatność za udostępnienie ustalają same strony, łączy je bowiem w tym zakresie stosunek cywilnoprawny. Nic nie stoi na przeszkodzie, by odpłatność uregulować w ten sposób, że inni właściciele będą partycypować w kosztach budowy urządzenia wodno-kanalizacyjnego. Generalnie rzecz biorąc właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Jednakże jeżeli wybudują Państwo urządzenie wodno-kanalizacyjne, które będzie łączyło się z główną linią kanalizacyjną, to nie będą Państwo zobowiązani do uiszczania tzw. opłaty adiacenckiej na rzecz gminy. Według orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 sierpnia 1997 r. (III SA 67/96) przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby do sytuacji, w której właściciel nieruchomości dwukrotnie uczestniczyłby w kosztach budowy urządzenia kanalizacyjnego: raz w postaci opłat adiacenckich wskutek wybudowania samego kanału sanitarnego (gdyby kanał taki uznać za urządzenie techniczne wystarczające do ustalenia opłat adiacenckich), a drugi raz w postaci pokrycia kosztów budowy przykanalika (przyłącza do kanału sanitarnego), który zgodnie z przepisami prawa, do pierwszej studzienki licząc od strony budynku, stanowi własność właściciela urządzenia kanalizacyjnego (gminy), nie zaś właściciela nieruchomości.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Zenon Olejniczak 2014-09-25 09:14:51

    Czy mozliwe jest ustalenie dzierżawy ( opłaty za użytkowanie) dla innych użytkowników z sieci wod -kan w budynku w którym takową instalację i przyłącze wykonał tylko jeden z użytkowników. Myslę o opłatach miesiecznych lub rocznych. Właścielem tej ibstalacji jest tylko jeden z uzytkowników.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika