Śmierć uczestnika postępowania, podczas sprawy spadkowej

Pytanie:

Jakie są losy postępowania cywilnego, jeśli podczas sprawy spadkowej, miała miejsce śmierć jednego z uczestników postępowania?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Mamy do czynienia ze sprawą spadkową, a więc zastosowanie znajdą tutaj przepisy o postępowaniu nieprocesowym (506 – 698 z ind. 8 k.p.c.). Śmierć uczestnika postępowania prowadzi co do zasady do jego zawieszenia (art. 174 w zw. z art. 13 par. 2 k.p.c.). W sytuacji jednak gdy nie mamy do czynienia ze współuczestnictwem koniecznym lub jednolitym zawieszeniu ulega część postępowania w stosunku do osoby zmarłej (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 10 października 1964 roku, III CO 53/64). Konieczność lub jednolitość współuczestnictwa wynika z przepisów lub charakteru sprawy w związku z czym dalsze postępowanie sądu zależne będzie od rodzaju sprawy spadkowej jaka toczy się w przedmiotowej sprawie. Zawieszenie postępowania nieprocesowego z powodu śmierci uczestnika postępowania następuje zawsze, gdy interesy tego uczestnika są sprzeczne z interesami innego uczestnika (por. orz. SN z 7 czerwca 1972 r., III CRN 105/72), nie będziemy mieli do czynienia ze sporem np. w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, ale już postępowanie o dział spadku, może rodzić obowiązek zawieszenia postępowania. Przy niesprzeczności interesów zawieszenie postępowania następuje także zawsze, gdy udział następców prawnych będzie w sprawie konieczny, zwłaszcza wówczas, gdy krąg jego uczestników został ustawowo określony (np. w sprawach o ubezwłasnowolnienie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego) lub gdy konieczność wynika ewidentnie z określonej sytuacji (np. w sprawach o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu, gdy jedynym uczestnikiem tego postępowania jest wnioskodawca). Ponadto zawieszenie może mieć miejsce także w tych sytuacjach, w których sąd uzna je za celowe; takie zawieszenie jednak nie ma charakteru obligatoryjnego i każdy wypadek podlega ocenie sądu. W związku z powyższym należy uznać za zasadne, że w przedmiotowej sprawie sąd nie zawiesi postępowania, jeśli znani są następcy prawni zmarłego uczestnika i sąd może ich wezwać do sprawy w oparciu o art. 510 par. 2 k.p.c. (tak m. in. Maria Jędrzejewska Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga, Postępowanie zabezpieczające. Warszawa 2007).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY